ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว อัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติ พักหรู 5 ดาว 5 วัน 4 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210427163717

Duration

5 days 4 nights

Star hotel

Meal

10 Meal

Location

Guilin

Travel by

   -

Description

ชมอัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเหยาซาน ชมวิว 360 องศา ความอลังการเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ DREAM LIGHT LIJIANG

 • ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเหยาซาน จุดสูงสุดแห่งกุ้ยหลิน เพลินตากับวิว 360 องศา
 • ชมความอลังการเจดีย์เงิน เจดีย์ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก กับบรรยากาศสบายๆ ริมทะเลสาบซานหู
 • ชม สวนชวนซาน สวนจีนโบราณที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน 
 • ชมความงามของหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัล ณ ถ้ำเขาทะลุ มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของเมืองกุ้ยหลิน
 • ช้อปปิ้งสองสไตล์ หลากหลายอารมณ์ ชมสินค้าพื้นเมืองถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ย่านช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองงลองชิม
 • ชมโชว์อันยิ่งใหญ่  DREAM LIGHT LIJIANG พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ ที่ร้อยเรื่องราวชีวิตกับธรรมชาติ
 • เที่ยวชม เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี
 • พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว ตลอดการเดินทาง
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน

GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL

2

เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - สวนชวนชาน - ถ้ำเขาทะลุ - ร้านหยก - DREAM LIKE LIJIANG SHOW

GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL

3

สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - เขาเซียงกง - หยางซั่ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนฝรั่ง

YANGSHUO NEW WEST STREET HOTEL

4

ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - กุ้ยหลิน - ร้านบัวหิมะ - ประตูกูหนานเหมิน - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - ถนนคนเดินตลาดใต้ดิน

HAMPTON BY HILTON GUILIN HOTEL

5

ท่าอากาศยานเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Itinerary

เช้า
 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ U ประตู 9 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
เที่ยง/บ่าย
 • เหินฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 6100
  *แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นกลับขึ้นเครื่องเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน*
เย็น/ค่ำ
 • พักที GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

เช้า
 • เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)  ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลินเพื่อนั่งกระเช้า ไฟฟ้าขึ้นยอดเขาความสูงประมาณหนึ่งพันสองร้อยฟิตอากาศที่นี้จะหนาวเย็นตลอดปี
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม  สวนชวนซาน  ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง สวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน
 • ชม  ถ้ำเขาทะลุ  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม 
 • ชม  ร้านหยก  ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า  
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ชม  DREAM LIGHT LIJIANG  การแสดงแสง สี เสียงผสมผสานกับกายกรรมจีน และบัลเลต์ บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของชีวิตกับธรรมชาติอันงดงามของกุ้ยหลิน
 • พักที่  GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 5*

เช้า
 • นำท่านเข้าชม  สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจเมืองกุ้ยหลิน และอยู่ใกล้เขางวงช้าง 
 • จากนั้นท่านจะได้มองเห็น  เขางวงช้าง (จากฝั่งตรงข้ามสวนจื่อโจว)  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ถือเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาท่านชม เขาเซียงกง ท่านจะได้ชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก  เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถือว่าเป็นจุดนิยมของช่างถ่ายภาพอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ  
 • นำท่านเดินทางสู่  เมืองหยางซั่ว  เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม
 • พาท่านเลือกซื้อ  ผลิตภัณท์จากยางพารา  เพื่อป็นของใช้ของฝากแก่คนในในครอบครัว
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ตำบลหยางซั่ว หรือ ถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด 
 • พักที่   YANGSHUO NEW WEST STREET HOTEL  หรือเทียบเท่า 5* 

เช้า
 • นำท่าน  ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)  ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองกุ้ยหลิน 
 • นำท่านเข้า  ชมศูนย์นวดเท้า (ยาบัวหิมะ) เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม  ประตูโบราณกูหนานเหมิน  ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น  
 • และนำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ  เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง  เพื่อเป็นสิริมงคล
 • อิสระให้ท่านช้อบปิ้งที่  ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ดิน ท่านจะได้พบกับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลินยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่  HAMPTON BY HILTON GUILIN HOTEL  หรือเทียบเท่า 5* 

เช้า
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน       
 • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 655 
  **แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ**
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป–กลับชั้นประหยัด (เดินทางไปกลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้นั ) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ1 ใบ 20กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นครื่องได้ท่านละ1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในนรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างดาว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ1,800 บาท (ใช้เวลาด าเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 200 หยวน/ ลูกค้า1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง


Interesting services from Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.