ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม เยือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 วัน 2 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210428101736

Duration

3 days 2 nights

Star hotel

Meal

7 Meal

Location

Siam Reap

Travel by

   -

Description

ตะลุยเที่ยวกัมพูชา ชม มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด ชม ปราสาทบายน โบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองแห่งกัมพูชา พักโรงแรมหรู 4 ดาว ANGKOR HOLIDAY HOTEL

 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระองค์เจ็ก พระองค์จอม 
 • ชม ทะเลโตนเลสาป ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • ชม มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่  ปราสาทนครวัด
 • นครธม เป็นเมืองหลวงอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณ 
 • ชม ปราสาทบายน โบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองแห่งกัมพูชา
 • พักโรงแรมหรู 4 ดาว ANGKOR HOLIDAY HOTEL
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมัสการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม – ทุ่งสังหาร - ทะเลโตนเลสาป

ANGKOR HOLIDAY

2

ปราสาทบันทายศรี - นครวัด – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม –โชว์ระบำนางอัปสรา

ANGKOR HOLIDAY

3

เสียมเรียบ – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – โรงเรียนฝึกวิชาชีพ – พิพิธภัณฑ์ – สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

Itinerary

เช้า
 • 05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยก่อนเดินทาง
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ โดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG903
 • 09.10 น. เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระองค์เจ็ก พระองค์จอม สถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพระทั้งสององค์นี้ยังถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบที่มีผู้คนหลั่งไหลมาสักการะไม่ขาด
 • จากนั้นนำท่านชม ทุ่งสังหาร The Killing Fields ตำนานสังหารที่โลกไม่เคยลืม
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านไปยัง ทะเลโตนเลสาป ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ปราสาทหินขนาด เล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณ
 • นำทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์
 • จากนั้นนำท่านชม ปราสาทตาพรหม เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต นอกจากนี้ยังจะได้เห็นพลังแห่งธรรมชาติที่กลับมาครอบครองยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ต้นไม้ขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดอาคารไว้อย่างอัศจรรย์
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองระบำนางอัปสรอันตระการตา อ่อนช้อยสวยงาม
 • พักที่โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
 • นำท่านชม โรงเรียนฝึกวิชาชีพ มีแกะสลักไม้กับหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนขององค์การ ที่ช่วยเหลือนักเรียนตามชนบท
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ อีกหนึ่งการเรียนรู้ในมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ของ อาณาจักรขแมร์โบราณอาณาจักรที่ได้รับการขนานนามเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ อีกหนึ่งการเรียนรู้ในมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ของ อาณาจักรขแมร์โบราณอาณาจักรที่ได้รับการขนานนามเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ  (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง ***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน**
เงื่อนไขการเดินทาง
 • ออกเดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์  (มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยให้บริการ) //15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์บริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางที่ผิดกฏหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ
สำรองที่นั่งและชำระเงิน
 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนสหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนำจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,500 บาท
 • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
 • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงินไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา เพื่อไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ ที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ๋า)
 
 การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน (คืนมัดจำทั้งหมด)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 – 15 วัน (หักเงินค่าทัวร์ 50%)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 – 7 วัน (หักเงินค่าทัวร์  75%)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 วันจนถึงวันเดินทาง (หักเงินค่าทัวร์เต็ม 100%)
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)


Interesting services from Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.