นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ.ประเทศอินเดีย 8 วัน 7 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210519132225

Duration

8 days 7 nights

Star hotel

Meal

21 Meal

Location

Gaya

Travel by

   -

Description

นำท่านตามรอบพระบรมศาสดา ณ ดินแดนเกิดพุทธศาสนา นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

 • พุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์, มหาเจดีย์พุทธยคา
 • ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ, ถ้ำพระโมคคัลลา, ถ้ำพระสารีบุตร, กุฏีของพระอานนท์,มูคคันธกุฎี, วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส, มหาวิทยาลัยนาลันทา, หลวงพ่อองค์ดำ
 • เมืองกุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป, ถวายผ้าห่มพระพุทธรูปปางปรินิพพาน
 • ลุมพินี - มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี, มหามายาเทวีวิหาร, วัดถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์, เสาอโศก, วัดไทยลุมพินี
 • สาวัตถี - วัดเชตวัน
 • สารนาถ - สถูปเจาคันธี, มูลคันธกุฎี, ยสเจดีย์, ธัมเมกขสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 • พาราณสี - แม่น้ำคงคา
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พุทธคยา

ฺฺBODHAGAYA REGENCY HOTEL

2

พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - พุทธคยา

ฺBODHAGAYA REGENCY HOTEL

3

พุทธคยา - กุสินารา

ROYAL RESIDENCY HOTEL

4

กุสินารา (สังเวชนียสถานกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์) - ลุมพินี (เนปาล - สังเวชนียสถานลุมพิินี)

RED SUN RESORT

5

ลุมพินี - สาวัตถี (บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-วัดเชควัณ)

PAWAN HOTEL

6

สาวัตถี (วัดเชตวัน) - พาราณสี

CLARK HOTEL

7

พาราณสี - สารนาถ

CLARK HOTEL

8

แม่น้ำคงคา - พาราณสี - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพ

Itinerary

เช้า
 • 09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว H-J โดย  มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก       

   

เที่ยง/บ่าย
 • ออกเดินทางโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG2327 สู่ประเทศอินเดีย
 • คณะเดินทางถึงสนามบินพุทธคยา ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียช้ากว่าไทย1.30ชม.)
 • รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าชม บ้านนางสุชาดา เส้นทางสู่บ้านนางสุชาดา ต้องนั่งรถผ่านแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเห็นเพียงแต่ทราย อยู่ในเขตเมืองคยา ซึ่งไม่ห่างจากพุทธคยามากนักหลังจากลงรถ เราก็เดินเท้าต่ออีกประมาณ 15 นาทีก็ถึงกองอิฐกองใหญ่ๆ ซึ่งบอกกล่าวเล่าต่อกันมาว่า ณ ที่กองอิฐนี้เมื่อก่อนเป็นสถานที่ตั้งบ้านของนางสุชาดา ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้
 • จากนั้นนำทุกท่านเข้านมัสการ “ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ” (Mahabodhi temple) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็นสะดือของโลกเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรู้ที่นี้ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม นมัสการ “พระมหาเจดีย์พุทธคยาสร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมี พระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู
เย็น/ค่ำ
 • 19.00  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BODHAGAYA REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
 • 06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม)
 • นำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จ เป็นพระอรหันต์ชม กุฏีของพระอานนท์ เดินทางถึงยอดเขา พาท่านนมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ  
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ Indo Hokke Hotel
 • หลังอาหารจากนั้นและนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 รูปนำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัด และปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วง ระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานั้นต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ จากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองพุทธคยา  
เย็น/ค่ำ
 • 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำเข้าที่พัก BODHAGAYA REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชม.ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)  เป็นที่ตั้งของสังเวชนีย สถานแห่งที่ 4 ดินแดนแห่งพุทธปรินิพพาน    มหานครแห่งแคว้นมัลละ
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Pack from Hotel
 • 16.00 น. เดินทางถึงเมืองกุสินารา (ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชมขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า
 • 07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • หลังจากนั้น Check out จากโรงแรม
 • 08.00 น.  นำท่านเข้าเยี่ยมชม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ มหาปรินิพพานสถูป กุสินาราสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประธานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็นที่ตรัสรู้ เทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคำสอน คือความไม่ประมาท นำท่านนมัสการ พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน เหมือนกับได้กราบนมัสการพระบรมศพของพระพุทธเจ้าชม พรามณ์เจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่ แจกพระบรมสารีริกธาตุ และนมัสการ มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (ถวายผ้าห่มพระพุทธรูปปางปรินิพพาน)
 • 11.30 น.  บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม Royal Presidency Hotel
เที่ยง/บ่าย
 • 12.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี (ใช้เวลาเดินทาง 4 - 5 ชม. ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร) ในเขตประเทศเนปาล ผ่านเมืองโครักข์ปูร์ เมืองพรมแดนของอินเดียเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ ของเนปาล สถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  นำท่านแวะพักรับประทานโรตีที่ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ มีห้องน้ำห้องสุขา ที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ระหว่าง เดินทาง และเป็นศาลาเอนกประสงค์รับประทานอาหารแบบปิกนิก ที่พักดื่มน้ำชา กาแฟ มีคลินิกปฐมพยาบาลและตู้ยาสามัญด้วย โรตีที่ ๙๖๐ เป็นแบบแขกปนไทย การทำแบบแขกแต่รสชาติแบบไทย เลยกลายเป็นว่าโดนมือแขกแต่โดนปากคนไทย แป้งไมด้าทอดในน้ำมันร้อนๆ ราดด้วยนมข้นหวาน กรอบนอกนุ่มในปนไปกับความหวานมันของนมข้น แขกปั้น ไทยทอด รอรับคณะคนไทยมากิน ช่วยกันทั้งคนไทยทั้งคนแขก รสชาติที่ออกมาร้อนในปากแต่อบอุ่นที่หัวใจ จากนั้นนำท่านเดินทาง ถึง พรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ใช้เวลาในการทำเอกสารผ่านเข้าเนปาลประมาณ 1 ชม.)
เย็น/ค่ำ
 • 18.00 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก RED SUN RESORT หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า
 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
 • 08.00 น. ท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชม มหามายาเทวีวิหาร ลุมพินี ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนม และข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะกุมาร กำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้เป็นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณ ชม เสาอโศก ที่จารึกอักษรพรามณ์โบราณไว้ และนำท่านชม วัดไทยลุมพินีซึ่งมีพระไทยจำพรรษาอยู่
 • 11.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ใช้เวลาในการเดินทาง 5-6 ชม.ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลางการประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทั้งเป็นเมืองที่ พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด ปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซาก
เย็น/ค่ำ
 • เย็น เดินทางถึงเมืองสาวัตถี พาท่านเข้าสู่ที่พัก ã Pawan Hotel หรือเทียบเท่า
 • 19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เช้า
 • 06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Check Out ออกจากโรงแรม
 • 07.00 น.  หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่ วัดเชตวัน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพื้นที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ นำท่านนมัสการ กุฎิพระพุทธเจ้ากุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท์และสถูปที่ บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่สรงน้ำตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่ จากนั้น นำท่านชมสถานที่สำคัญอื่นๆเช่น บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี, บ้านพ่อขององคุลีมาเนิน ดินที่ๆพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์
 • 10.00 น. ออกเดินทางไปเมือง พาราณสี  (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชม.ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  Lunch Pack from Hotel  เดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสี เมืองพาราสี หรือ  วาราณสี(Varanasi) ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดีย และเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ และถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก   
เย็น/ค่ำ
 • 19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก CLARK HOTEL หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องพักของโรงแรม

เช้า
 • 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สารนาถ ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน ชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12 ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชมธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า        
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรมโบราณคดีอินเดีย รัฐบาลอินเดียตัดสินใจสร้างในปีค.ศ 1905 และแล้วเสร็จในปี 1910 โดยการผลักดันของ เซอร์ จอห์น มาร์แชล (Sir John Marshal) ผู้อำนวยการกรมโบราณคดีอินเดียในขณะนั้น เพื่อเก็บรวมศิลปวัตถุจำนวนมากที่ขุดค้นพบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารนาถ
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ะ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านพักที่ CLARK HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
 • 05.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าน้ำ เพื่อชมบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งแม่น้ำคงคา นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์พิธีกรรมริมอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาของศาสนาฮินดู)
 • 07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งที่พาราณสีจะมี ห้างสรรพสินค้า JHV Mall และมีสินค้าให้เลือกช๊อปปิ้งมากมาย 
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน Clark Hotel  นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
 • 13.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน พาราณสี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 16.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG2328 พักผ่อน และรับประทานอาหารเย็นบนเครื่อง
 • 21.30 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พุทธคยา //พาราณสี- กรุงเทพ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว และ (5 ดาวที่ พาราณสี 2 คืน) ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า India (แบบ E-visa) และวีซ่า Nepal
 • ค่าพระวิทยากรตลอดทั้งรายการ 8 วัน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนยกกระเป๋า พนักงานเสิร์ฟตามภัตตาคาร
 • ค่ารถ Coach 40 seats ระหว่างนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าทิปต่าง ๆ เช่น คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ไม่รวมทิปพระวิทยากร
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่ง
เอกสารการยื่นวีซ่าอินเดีย และวีซ่าเนปาล
 • หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หน้าตรง แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป (ความ กว้าง   และความยาวของรูปภาพ ด้านละ 2 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้เดินทาง
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้เดินทาง
 • หากเจ้าหน้าที่กรอกวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งนัดวันที่มาแสกนนิ้วที่สถานทูต
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองการประทวงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ ในการขอวีซ่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

  **  กรุณาอ่านรายละเอียด  เงื่อนไขต่างๆ เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความตามรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการเปลี่ยแปลงแก้ไขยกเลิก
 • เงื่อนไขการยกเลิก หลังจากชำระเงินค่าตั๋วแล้ว ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากทางบริษัทจะต้องออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้โดยสารทันที เพื่อยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
 • หลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือหลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินจะไม่คืนเงืนให้กรณีออกตั่วแล้ว)
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือสิ่งใดที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือจลาจล หรือสายการบินล่าช้าเป็นต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านไหนสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
 • กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ


Interesting services from Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.