ทัวร์ ขัยปุระ 6 วัน 4 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210524140516

Duration

6 days 4 nights

Star hotel

Meal

12 Meal

Location

Jaipur

Travel by

   -

Description

นำท่านชม......

 • ป้อมปราการ แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)
 • แอมเบอร์พาเลซ (Amber Palace)
 • ฮาวามาฮาล หรือพระราชวังแห่งสายลม
 • ซิตี้พาเลส (City Palace)
 • จันทาร์ มานทาร์ 
 • ป้อมนราห์การห์ (Naharagrh Fort)
 • อนุสรณ์สถานมหาราชาแห่งชัยปุระ (Royal Gaiotor)
 • อิชร์ลัด (Isar Lat)
 • เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir)
 • อัลเบิร์ดฮอลล์ (Albert Hall)
 • รามบักห์พาเลซ  (Rambagh Palace)
 • วัดพระพิฆเนศ (Ganesh Temple)
 • ช้อปปิ้งตลาด CHOWK MARKET
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพฯ - ไจปูร์

2

ไจปูร์ (ชัยปุระ) - AMBER FORT - AMBER PALACE

JAIPUR MARRIOTT HOTEL

3

ไจปูร์ (ชัยปุระ) - CITY PALACE - JANTAR MANTAR

JAIPUR MARRIOTT HOTEL

4

ไจปูร์ (ชัยปุระ) - NAHARAGRH FORT - ROYAL GAIOTOR

JAIPUR MARRIOTT HOTEL

5

ไจปูร์ (ชัยปุระ) - GANESH TEMPLE - SHOPPING - กรุงเทพฯ

6

กรุงเทพฯ

Itinerary

เย็น/ค่ำ
 • 19.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ B ประตู 2สายการบิน Thai Smile เพื่อเตรียมตัวเช็คอินท์
 • 22.05 น.   นำท่านเหิรฟ้า ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE343 บริการอาหารและเครื่องดื่ม พักผ่อนบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม

เช้า
 • 01.15 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียช้ากว่าไทย1.30 ชม.) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทาเข้าสู่โรงแรม  JAIPUR MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
 • 08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • หลังจากอาหารเช้านำท่านสู่ เมืองชัยปุระ หรือไจร์ปู เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  สวยงามด้วยพระราชวังและป้อมปราการ  เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าใจซิงห์ที่ 2 ในศตวรรษที่ 18 นำท่านสัมผัสความเป็นอยู่อย่างมหาราชา และมหาราชินี ด้วยการนั่งช้างขึ้นชมป้อมปราการ (แอมเบอร์ฟอร์ท Amber Fort)  ที่งดงามด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโมกุลและฮินดู ชมห้องต่างๆ รวมทั้งส่วนวังหลังที่เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนม มเหสีต่างๆ ชม ทะเลสาบมอล์ตา จากบนป้อมปราการ  แล้วเดินทางด้วยรถจิ๊ป ลงจากป้อมปราการ ชมพระราชวัง (แอมเบอร์พาเลซ Amber Palace) อันสวยงามสร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ที่ 1 ในปี ค.ศ.1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของพระมหาราชาใจสิงห์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรม สร้างจากหินทรายแดง เป็นสถานปัตยกรรมผสมผสานของทั้งโมกุล (อิสลาม) และฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัว เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่ห้อมล้อมด้วยทิวเขารอบด้าน มีกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 ก.ม.ชมวิวทิวทัศน์ และนครสีชมพูเบื้อล่างริมเชิงหน้าผามีทะเลสาบซึ่งสะท้อนภาพของป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นทัศนียภาพที่น่าชมยิ่งนัก
เที่ยง/บ่าย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • 13.00 น. นำท่านชม ฮาวามาฮาล หรือ พระราชวังแห่งสายลม มีความสูงถึง 5 ชั้น สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพู ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ แห่งเมืองชัยปุระ จนได้ชื่อว่านครสีชมพู จากนั้นนำทุกท่านชม ใจมาฮาล พระราชวังฤดูร้อนสำหรับบรรดาพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบเพื่อช่วยระบายความร้อนในฤดูร้อน
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก JAIPUR MARRITOO HOTEL 
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า
 • 08.00 น.  บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำทุกท่านชมซิติ้พาเลส (City Palace) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่1 ใน 7ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาใจสิงห์ (Jai Singh) และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะชั้นยอดแบบโกมุลอดีตเป็นที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมือง ปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาของเมืองชัยปุระ
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่าน เดินทางไปจันทาร์ มานทาร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองจัยปูร์ สร้างโดย มหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1727 เนื่องจากทรงสนพระทัยและมีพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์ จึงได้สร้างหอดูดาวแห่งนี้มาพร้อมๆ กับการสร้างพระราชวังซิตี้พาเลซ ภายในจันทาร์ มานทาร์ มีหอนาฬิกาแดดขนาดใหญ่ซึ่งวัดเวลาได้อย่างแม่นยำ ในสมัยโบราณใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใช้คำนวณฤกษ์เวลาในการออกรบ นอกจากนี้แล้วมหาราชาไสวจัยซิงห์ที่ 2 ยังได้สร้างหอดูดาวในลักษณะนี้อีก 4 แห่งด้วยกันคะ ซึ่งหนึ่งในสี่อยู่ใจกลางเมืองเดลีและ อยู่ที่เมือง Ujjain , Varanasi และ Matura นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่จัยปูร์มีความสูงถึง 28 เมตร ที่มีความเที่ยงตรง บอกเวลาที่เมืองจัยปูร์ได้โดยเฉพาะซึ่งเวลาจะไม่ตรงกับเวลามาตรฐานของอินเดียคะ ที่จันทาร์ มานทาร์ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 2010  การเดินทางมาชมจันทาร์ มานทาร์ ควรมาในช่วงเวลาที่มีแดดจะได้เห็นเงาของแสงที่นาฬิกาแดดบอกเวลาได้
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก  JAIPUR MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ป้อมนราห์การห์ (Naharagrh Fort) หรือรู้จักกันในชื่อป้อมไทเกอร์ (Tiger Fort)ห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นป้อมที่มองเห็นได้จากใจกลางเมืองชัยปุระ สร้างในปี ค.ศ. 1734 สมัยมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 เพื่อช่วยปกป้องเมืองชัยปุระอีกด้านหนึ่ง ปัจจุบัน ด้านบนยังมีพระราชวังเก่าหลงเหลือให้ชมอยู่บ้าง    
 • จากนั้นชม อนุสรห์สถานมหาราชาแห่งชัยปุระ (Royal Gaiotor) ตั้งห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างขึ้นในบริเวณที่ถวายเพลิงพระศพของมหาราชาแห่งชัยปุระ เพื่อรำลึกถึงอดีตมหาราชาที่เคยปกครองเมืองชัยปุระ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปโดมแบบฮินดูสไตล์ของราชปุต มีความละเอียดและงดงามเป็นอย่างมาก
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านชม อิซร์ลัต (Isar Lat) หรือเรียกว่า สวาร์กาสูลี (Swargasuli) เป็นหอคอยสูงสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองชัยปุระที่งดงาม  นำท่านชม เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็นวัดฮินดูสีขาวโดดเด่น สร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย ฤดูร้อนเปิดให้บริการทุกวัน
 • นำท่านชม อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิพิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระ สร้างตามสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ดูแปลกแยกจากรูปแบบอาคารบ้านเรือนของเมืองชัยปุระ ด้านในจัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถาน รวมถึงห้องสมุดและภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุลให้ชมด้วย
 • นำท่านชม รามบักห์พาเลซ (Rambagh Palace) เป็นพระราชวังอีกแห่งหนึ่งของมหาราชาแห่ง เมืองชัยปุระ ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดของชัยปุระ
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก JAIPUR MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
 • 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • เช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม
 • นำท่านเข้าชม Ganesh Temple วัดพระพิฆเนศ พระพิฆเนศวรเป็นอีกหนึ่งที่นิยมมากที่สุด
  จุดสถานที่ท่องเที่ยวในชัยปุระ สร้างขึ้น ในช่วงต้นศตวรรษที่สิบแปด ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ในหัวใจของชัยปุระและล้อมรอบด้วยพระราชวังที่แปลกใหม่ของ Moti Dungri การเลียนแบบของปราสาทสก็อตเป็นที่นิยม พระราชวังที่เคยเป็นบ้านที่ Rajmata Gaytri เทพ แต่มันถูกล็อคสำหรับการเข้าประชาชนในขณะนี้ วัดที่มีชื่อเสียงและเป็นมงคลของพระเจ้าพระพิฆเนศวรเป็นไฮไลท์เฉพาะของสถานที่ซึ่งมีการเข้าชมโดยส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบทั้งในและนอกของชัยปุระพันของสาวกแห่พระวิหารในชีวิตประจำวันในการค้นหาของความสุขนิรันดร์ พระพิฆเนศช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล, ภูมิปัญญาความรู้และความมั่งคั่งเป็นที่เคารพบูชาในวัดนี้ 
เที่ยง/บ่าย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองจัยปูร์ ตลาด Chowk market  แหล่งรวมสินค้านานาชนิด โดยเฉพาะเสื้อผ้า กระเป๋าผ้าลวดลายเก๋ไก๋ ผ้าคลุมเตียงสไตล์อินเดีย ท่านสามารถเลือกซื้อจับจ่ายสินค้านำไปฝากได้ 
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองชัยปุระ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ 

เช้า
 • 02.15 น. คณะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE344
  บริการอาหารเครื่องดื่ม  และพักผ่อนบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 • 08.10  คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท    (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว (1 ห้องพัก 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไจร์ปูร์-กรุงเทพ สายการบิน Thai Smile ชั้นประหยัด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า India (E-Visa)
 • ค่าอาหารตามที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด / ท่าน /วัน
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทิป คนขับรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปเด็กท้ายรถ คนยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ทิปเจ้าหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าที่สนามบินไจร์ปูร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มเช่น น้ำอัดลม เหล้า เบียร์ ไวน์ ต่าง ๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองการประทวงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ ในการขอวีซ่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
 • เอกสารใช้ยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย
 • หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หน้าตรง แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป (ความ กว้างและความยาวของรูปภาพ ด้านละ 2 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องชำระเงินมัดจำการเดินทาง 50% ภายใน 3 วัน เมื่อท่านยืนยันการเดินทาง และชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง  
 • เงื่อนไขการยกเลิก หลังจากชำระเงินค่าตั๋วแล้ว ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากทางบริษัทจะต้องออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้โดยสารทันที เพื่อยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
 • หลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือหลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินจะไม่คืนเงืนให้กรณีออกตั่วแล้ว) 
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือสิ่งใดที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือจลาจล หรือสายการบินล่าช้าเป็นต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านไหนสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
 • กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทางของประเทศไทย หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่น ๆ (ต่างด้าว) ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฎิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ  


Interesting services from Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.