LAOS 4 Days 3 Nights ซุปตาร์...สายบุญ ตักบาตรเข้าวัด

Our Best Group tour


Tour code

GT220815132441

Duration

4 days 3 nights

Star hotel

Meal

7 Meal

Location

Luang Prabang

Travel by

Thai AirAsia

Description

Lao

 ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี
 ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัด เซียงทอง Joma CAFE คาเฟ่สวนพูนสุข ช้อปปิ้งตลาดมืด
 ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว "ประตูชัย"
 เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดา และ สะพานสีฟ้า
 ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง - ตลาดมืด

โรงแรมสายสัมพันธุ์ Sunway Hotel หลวงพระบาง

2

เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี- ศูนย์อนุรักษ์หมี– คาเฟ่สวนพูนสุข – วัดวิชุลราช – พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง

โรงแรมสายสัมพันธุ์ Sunway Hotel หลวงพระบาง

3

หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดใหม่ - คาเฟ่ Joma Bekery – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง – วังเวียง – บลูลากูน – ถ้ำปูคา – สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง - ถนนคนเดินวังเวียง

THAVISOUK HOTEL AND ISLAND

4

เวียงจันทน์– พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Itinerary

เที่ยง/บ่าย
11.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย) นำทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่มีมานานกว่า 1200 ปีเมืองหลวงพระบางเป็นทั้งเมืองหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยุคสมัยใหม่
 
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่าน พระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ สำหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม มีสินค้าหลากหลายแนว
เย็น/ค่ำ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ

เช้า
เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
จากนั้น นำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว *อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าของตักบาตร*
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า
 
นำท่านชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกทที่สูง ราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำทที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำทที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติเล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ
เที่ยง/บ่าย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปนั่งเล่นที่ คาเฟ่ สวนพูนสุข *ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม* ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บรรยากาศสบายๆ การเดินทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมาน้ำตกตาดกวางสี แวะดื่มด่ำเก็บภาพบรรยากาศสะพานเดินทางท้องทุ่งนา อาหารอร่อย กาแฟตี ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคา วิวสวยคุ้มค่าการเดินทางแน่นอน
จากนั้นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุนราช เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 โดย วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์อาทิพระแซกคำ, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ. เชียงใหม่ ฯลฯ
 
นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาว ฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทร เป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90%
 
พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้ แบบ 360 องศาจากด้านบน
เย็น/ค่ำ
 ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอธัยาศัย ณ ตลาดมืดหลวงพระบาง

เช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า
 
นำท่านชม วัดเซียงทอง อีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง เป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเซษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่านและพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบตกแต่งดอกลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 
 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด กำแพงสีทองอร่ามนี้ บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรซาดกและรามเกียรติ์ ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด
 
จากนั้นนำทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ่ Joma Bakery *ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม* เป็นอาหาร สไตล์ตะวันตก เน้น ฟาสฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์แซนด์วิช พิซซ่า สลัต ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม ในส่วนของเบเกอรี่ จะเป็นประเภทขนมปัง คุ๊กกี้และเค้ก
เที่ยง/บ่าย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
 
นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูง เดินทางจากหลวงพระบางสู่วังเวียง **เวลารถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธไม่แจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง**
 
เดินทางถึง วังเวียง พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี้นั่นก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมีถ้ำปูคำ ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน รวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำ ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ ปูคำ ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง
 
จากนั้นพาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสีฟ้า *ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน* อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสวยๆในวังเวียง ทอดข้ามแม่น้ำซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆบนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่าน ส่องเรือชมแม่น้ำซอง *ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ* ชมธรรมชาติและเก็บภาพ บรรยากาศตลอดสองข้างทาง แม่น้ำซองเป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงใน แขวงเวียงจันทร์มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร สำหรับท่านใดไม่ประสงค์ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชม บรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพื้นเมืองมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย
 
 
เย็น/ค่ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย แนะนำให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้งชุดพื้น เมือง กระเป๋า มากมาย

เช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้นนำทุกท่านสู่ เวียงจันทน์ เที่ยวชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ตามตำนานกล่าวว่าหลังจากสร้างพระธาตุพนม พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์ผู้ครองเวียงจันทน์ ได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองราชคฤห์ไว้ที่นี่แล้ว และนำท่านชม ประตูชัย หรือปะตูไซ เป็นแลนด์ มารค์ ที่สำคัญอีกแห่งของเวียงจันทน์ ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิต ในสงครามก่อนการปฏวัติพรรคคอมมิวนิสต์ จะเห็นได้ว่าประตูชัย มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บริเวณโดยรอบจะถูกล้อมรอบด้วยสวนสวย น้ำพุ และดอกไม้ ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม
 
จากนั้นพาทุกท่านไปขอเงินทองที่ วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็น จำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วน ตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงินทองและโชคลาภ
 
 
เที่ยง/บ่าย
สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์
 
13.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD1041
14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่าบริการไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้เดินทาง อาทิค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน


Interesting services from Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.