ทัวร์ไต้หวัน รับลมหนาว ล่องเรือซันมูนเลค เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ไหว้พระวัดขอคู่ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต 4 วัน 3 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210427161034

Duration

4 days 3 nights

Star hotel

Meal

5 Meal

Location

Taipei

Travel by

   -

Description

สักการะ องค์ผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน หามุมเก๋ๆถ่ายรูป ณ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆที่สีสันสดใสที่โดดเด่นสะดุดตา ช้อปปิ้งย่านดังของไต้หวัน

 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
 • ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆที่สีสันสดใสที่โดดเด่นสะดุดตา เชื้อเชิญให้ใครต่อใครอยากเข้ามาชมความสดใสน่ารัก
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารขึ้นชื่อมากมาย
  อาหารแนะนำ เต้าหู้เหม็น ชานมไข่มุก ทาโกะยากิเจ้าดัง ไก่ทอด1973 หลู่เว่ยอาหารประจำชาติไต้หวัน ฯลฯ
 • มาไต้หวันทั้งทีจะพลาดได้ไง พาคุณเช็คอินแลนด์มาร์คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง อาหารแนะนำ เส้นหมี่อาจง หม่าล่าชาบู ไก่ทอด Hot-Star ร้านมะม่วงน้ำแข็งใส น้ำมะระ ฯลฯ
 • นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม และผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
 • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้ง และชิมอาหารขึ้นชื่อมากมาย ไอศกรีมถั่วตัด บัวลอยเผือก ซุปลูกชิ้น เห็ดย่าง ฯลฯ
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ไต้หวัน - เถาหยวนโรงแรมที่พัก

PARK HOTEL

2

เถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

HOTEL HALF

3

ไทจง -ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - Cosmetic shop - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

NEW CALIFORNIA HOTEL

4

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน (ขอคู่กับผู้เฒ่าจันทรา) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Itinerary

เย็น/ค่ำ
 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน TIGERAIR TAIWAN โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • เหินฟ้าสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย
 • พักที่  PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า 3*

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
 • จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
 • พาทุกท่าน ชิมชาอู่หลง ชาที่มีชื่อเสียงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมืองหนานโถว
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด 
เย็น/ค่ำ
 • อิสระอาหารค่ำ  ณ  ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต 
  (อาหารแนะนำ: เต้าหู้เหม็น ชานมไข่มุก  ทาโกะยากิเจ้าดัง  ไก่ทอด 1973  หลู่เว่ยอาหารประจำชาติไต้หวัน ฯลฯ)

  ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน 
 • พักที่ HOTEL HALF หรือเทียบเท่า 3*

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป
 • จากนั้นนำท่านลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน
 • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา และหินที่มีชื่อเสียงรู้จักโด่งดังไปทั่วโลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ยังมีหินเทียน หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็นต้น
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ อาหารซีฟู้ด
 • สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ท่านสามารถตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89) ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
 • Cosmetic shop ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน 
เย็น/ค่ำ
 • อิสระอาหารค่ำ  ณ  ตลาดซีเหมินติง
 • เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์
  (อาหารแนะนำเส้นหมี่อาจง หม่าล่าชาบู ไก่ทอด Hot-Star ร้านมะม่วงน้ำแข็งใส น้ำมะระหวาน มันทอดราดชีส ฯลฯ )
 • พักที่ NEW CALIFORNIA HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ 
 • วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมี "ผู้เฒ่าจันทรา" เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ของวัดแห่งนี้จะมีผู้คนมาขอเรื่องคู่ครองมากเป็นพิเศษ
เที่ยง/บ่าย
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
 • ***สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่สนามบิน***
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
เย็น/ค่ำ
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป–กลับชั้นประหยัด (เดินทางไปกลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้นั ) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ1 ใบ 20กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นครื่องได้ท่านละ1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในนรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างดาว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD /ลูกค้า1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.