ทัวร์ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)

Our Best Group tour


Tour code

GT210428110141

Duration

3 days 2 nights

Star hotel

Meal

6 Meal

Location

Danang

Travel by

   -

Description

เที่ยวดานัง ตระการตากับปติมากรรมบนบาน่าฮิลล์ พร้อมไปสัมผัสมนต์สเน่ห์เมืองเก่า เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก

 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก
 • อลังการแห่งการผจญภัยที่ FANTASY  PARK 
 • บาน่าฮิลล์เมืองฝรั่งเศสแสนสวยในหุบเขาสูง
 • ไฮท์ไลท์ ชมสะพานมือทองหรือ GOLDEN BRIDGE สุดอลังการ
 • ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก  LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศแสนโรแมนติก 
 • เที่ยวเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
 • สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE ณ หมู่บ้านกั๊มทาน 
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพฯ – ดานัง – ยอดเขาบาน่าฮิลล์ – สะพานมือทอง - สวนดอกไม้แห่งความรัก

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS

2

บาน่าฮิลล์ - FANTASY PARK - ดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ดานัง

GIC LAND HOTEL (SAM GRAND HOTEL)

3

ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ

Itinerary

เช้า
 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยก่อนเดินทาง
 • 10.55 น.เดินทาง สู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947
เที่ยง/บ่าย
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
 • นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ 
 • นำท่านชม สะพานมือทอง (GOLDEN BRIDGE) อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม 
 • นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก  LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศแสนโรแมนติก 
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ FANTASY  PARK พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์สามมิติที่ไม่รวมให้ในรายการ)
 • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางลงจากภูเขาบาน่าฮิลล์ เดินทางสู่ ดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร 
 • นำท่านชม ศาลกวนอู ซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 
 • นำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิงไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน 
 • นำท่านชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 2000 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก GIC LAND HOTEL (SAM GRAND HOTEL) หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า
 •  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านชม วัดหลินอึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง 
 • นำท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด ในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสันกว่า 1,000 หลอด อย่างสวยงามตระการตา ทำให้สะพานแห่งนี้โดดเด่น ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์สะพานแห่งนี้มีการโชว์มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำอย่างอลังการ ในเวลา 21.00 น.
เที่ยง/บ่าย
 •  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฮานตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าตลาดมีปติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อ เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจเป็นของฝากคนทางบ้าน 
เย็น/ค่ำ
 •  สมควรแก่เวลนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 18.55 น.เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG998
 • 20.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท X 3 วัน = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง **ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน**
 • ออกเดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยให้บริการ) //15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางที่ผิดกฏหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ
 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนสหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนำจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,500 บาท
 • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
 • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงินไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา เพื่อไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ ที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ๋า)
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน (คืนมัดจำทั้งหมด)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 – 15 วัน (หักเงินค่าทัวร์ 50%)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 – 7 วัน (หักเงินค่าทัวร์  75%)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 วันจนถึงวันเดินทาง (หักเงินค่าทัวร์เต็ม 100%)
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

 บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.