เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พะอัน อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210428150018

Duration

3 days 2 nights

Star hotel

Meal

5 Meal

Location

Yangon

Travel by

   -

Description

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Myanmar Airways น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + ที่พัก 2 คืน + มื้ออาหาร 7 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour + ประกันการเดินทาง)

 • ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่
 • ชมความอัศจรรย์งดงามของถ้ำกอกูน หรือถ้ำหมื่นพระ
 • สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ณ เจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุอินทร์แขวน,พระธาตุมุเตา
 • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พะอัน

THIRI HPA AN HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เขาเซกาบิน - เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต - ถ้ำก้อกูน – ถ้ำยาทิเปียน - ถ้ำสองพี่น้อง - พระธาตุอินทร์แขวน

YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า

3

หงสาวดี– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา -เจดีย์ไจ๊ปุ่น – กรุงเทพฯ

Itinerary

เช้า
 • 08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 10.15 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M336
 • 11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คน ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
 • จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 
 • นมัสการ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพะอันเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน ห่างจากแม่น้ำสาละวินซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 50 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบเป็นภูมิประเทศ ที่มีความสูงชันยื่นออกมาจากที่ราบ ภูเขาต่าง ๆ ทำให้มีถ้ำจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งมีความสำคัญทางศาสนา
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ THIRI HPA AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเซกาบิน(Mount Zwekabin) เป็นภูเขาที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพม่าตอนใต้ บนยอดเขาแห่งนี้ประดิษฐานเจดีย์เซกาบิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวพม่าจะเดินขึ้นมาสักการะทุกวัน และเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนนั้นแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองพะอันที่งดงามเกินบรรยาย
 • จากนั้นเดินทางไปยัง เจดีย์ไจ๊กะลั๊ต (Kyauknalatt) หรือ เจดีย์เขาตะปู เจดีย์สำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ของเมืองพะอัน ล้อมรอบด้วยแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาพระธรรม
 • จากนั้นพาท่านไปที่สวนสาธารณะที่เรียกว่า Chit Thu Myaing Park สวนที่มีสีสันพร้อมวิวภูเขาที่สวยงาม
 • นำท่านชมความอัศจรรย์งดงามของ ถ้ำก้อกูน (Kaw-goon Cave) หรือถ้ำหมื่นพระ ชมความอลังการของพระพุทธรูปที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำจำนวนมาก นับหมื่นองค์ และแท่งหินแกะสลักโบราณ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพะอันที่ทุกคนต้องมาเยือน
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำยาทิเปียน เป็นถ้ำที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร ข้างในถ้ำจะมีพระพุธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานมากมายและยังมีภาพเขียนตามฝาผนังถ้ำอย่างงดงาม
 • นำท่านชม ถ้ำสองพี่น้อง ตั้งอยู่บนเส้นทางไปเมืองตะโถ่ง (Thaton) ถ้ำแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับถ้ำทั่วไปในเมืองพะอันที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆ และที่โดดเด่นแตกต่างจากถ้ำอื่นๆ คือมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติอยู่หน้าถ้ำด้วยและมีบ่อน้ำเย็นอยู่ข้างๆ ซึ่งให้ผู้ชายลงไปอาบได้เท่านั้น ถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความงดงามไม่น้อยเลยทีเดียว
 • นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
 • เดินทางถึง คิมปูนแค้มป์เปลี่ยนรถเป็นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ที่พัก (นั่งรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน) ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นและอากาศบริสุทธิ์ พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที
 • เชิญท่านไป นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนา
เย็น/ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เช้า
 • 04.30 น. เชิญท่าน สักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการ ถวายระฆัง เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
 • 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
 • 07.00 น. ออกเดินทางกลับพร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี
 • นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง
 • ชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อนด้วย
 • นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์ชเวมอร์ดอ ท่านจะได้พบกับพระตำหนักของบุเรงนอง และข้างๆกันกันเชื่อว่าเป็นพระตำหนักเรือนไทยของพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซากตอไม้
 • สมควรแก่เวลานำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมือง พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่น้ำหงสา ท่านละ 1 ตัว
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M331
 • 18.15 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมด้วยความประทับใจ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในการทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
 • บริษัทฯขอไม่รับผิดชอบค่าเสียหายสาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้น จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินของสายการบิน
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง  หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • การประกันภัยที่บริษัททำให้นั้นได้ทำไว้สำหรับคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการประกันแบบประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้นไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น
 • จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางที่ผิดกฏหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฏหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ
สำรองที่นั่งและชำระเงิน
 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนสหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนำจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,500 บาท
 • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
 • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงินไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา เพื่อไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ ที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ๋า)
 การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน (คืนมัดจำทั้งหมด)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 – 15 วัน (หักเงินค่าทัวร์ 50%)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 – 7 วัน (หักเงินค่าทัวร์ 75%)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 วันจนถึงวันเดินทาง (หักเงินค่าทัวร์เต็ม 100%)
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.