ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเกาหลี ปูซาน โซล เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 เมือง ด้วยรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210511133433

Duration

4 days 3 nights

Star hotel

Meal

10 Meal

Location

Seoul

Travel by

   -

Description

โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวทุกวัน พร้อมคนขับรถรวมทั้งเป็นไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย

 • เที่ยวแบบสบาย ๆ แบบส่วนตัว
 • บริการด้วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก พร้อมพาเที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย HUNDAI H1 หรือ KIA CARNIVAL , 5 คนเดินทางด้วย SONATI
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

สนามบินปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อน – ซองโด สกายวอร์ค (รวมค่ากระเช้า) – ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง

BUSAN VALUE HOTEL

2

วัดแฮดง ยงกุงซา – อุทยานยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ – รถไฟ KTX สถานีปูซาน (นั่งรถไฟความเร็วประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) – ย่านอินซาดง

MYEONGDONG SEJONG HOTEL

3

สวนฮานึล (รวมรถราง) หรือ สวนยางจูนาริ – พระราชวังถ็อกซู – LOTTE DUTY FREE – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

MYEONGDONG SEJONG HOTEL

4

หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน

Itinerary

เช้า
 • …… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ สนามบิน ....  (สายการบินตามที่ท่านเลือก)
 • …… น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี สนามบินอินชอน
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อน เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการตั้งรกราก ย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้ นับเป็นสถานที่ที่เก็บรักษา และดำรงไว้ซึ่งประวัติความเป็นมาของเมืองปูซาน และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ของประเทศเกาหลีใต้
 • นำท่านสู่ ชายหาดซองโด อยู่ห่างจากตัวเมืองปูซานเพียงแค่ 3 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวปูซาน ชื่อ ซองโด(Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ชายหาดนี้ถูกทำลายลงไปหลายครั้งจากพายุที่พัดพาเอาทรายออกไปด้วย จึงมีการบรูณะใหม่พร้อมระบบที่ป้องกันภัยพายุอย่างดี พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เข้าไปด้วยเช่น น้ำพุ และลานชมวิว เปิดตัวใหม่เมื่อปี ค.ศ.2000 จนกลายเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหลายงาน โดยเฉพาะดนตรีชายหาด จนกลายเป็นหนึ่งในชายหาดที่โรแมนติก
 • พาทุกท่านอิสระ ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง ถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกคักมาก ๆ เป็นย่านที่ไม่เคยหลับไหล จนได้รับฉายาว่าเป็น ย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว และเป็นย่านช้อปปิ้งเครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่นต่าง ๆ แต่ยังเต็มไปด้วย คลับบาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์มากมาย รวมไปสตรีทฟู้ดชื่อดัง ในถนนที่ใช้จัดงานภาพยนตร์ระดับโลก
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BUSAN VALUE HOTEL

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ก่อตั้งในสมับราชวงศ์โครยอ  และมีคำขวัญของวัดแห่งนี้ที่ว่า “อย่างน้อยหนึ่งในความปรารถนาของคุณ จะได้รับการตอบรับ ผ่านการสวดอ้อนวอนที่จริงใจของคุณ” พาทุกท่าน อุทยานยงดูซาน เป็นอุทยานที่สวยงาม อยู่บนภูเขายงดูซานมาจากลักษณะรูปร่าง ที่เหมือนกับหัวของมังกร ซึ่งกำลังหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อปกป้องและกำจัดศัตรู ที่มาจากทะเลนั่นเอง สำหรับประวัติความเป็นมา เริ่มในระหว่างสงครามเกาหลี มีผู้อพยพลี้ภัยทางสงคราม ได้พากันหนีขึ้นมา สร้างบ้านเรือนอาศัยกันบนภูเขา นอกจากนี้สวนยองดูซานยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตรถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง สำหรับชั้นแรกของหอคอยเป็นบริเวณขายของที่ระลึกและงานหัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลีเช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่น ๆ อีกมากมาย
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโซลด้วยรถไฟ Korea Express Train หรือ KTX คือระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง คล้ายกับชิงกันเซนของญี่ปุ่น ที่ทำให้การเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ หรือจังหวัดไกล ๆ นั้นสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก MYEONGDONG SEJONG HOTEL

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนฮานึล (รวมรถราง) เป็นสวนสาธารณะแห่งที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะ ของเกาะ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงทางด้านภูมิทัศน์ที่งดงาม ของเส้นทางผ่านทุ่งหญ้า ไปยังยอดเขาที่มีทิวทัศน์อันกว้างไกล รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัย ของผีเสื้อหลากสีสันสวยงามกว่า 30,000 ตัว  
 • นำท่านชมความงดงาม สวนยางจูนาริ ท่านจะได้ชมความสวยงามของบรรดาดอกไม้ ดอกหญ้า ที่เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ ท่านจะได้ถ่ายท่ามกลางทุ่งดอกหญ้า อาทิ สวนดอกหญ้า Pink Muhly‪ และ ที่พลาดไม่ได้เลย คือ Globe Amaranth (ดอกบานไม่รู้โรย), Kochia (ทุ่งต้นโคเคีย หรือดอกหญ้าไม้กวาด), Whirling Butterflies (ดอกเล็ก ๆ สีขาวอมชมพู) แข่งกันชูช่อสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของเกาหลี
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซู ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง LOTTE  DUTY FREEพาทุกท่านอิสระ ย่านช้อปปิ้งเมียงดง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเลยทีเดียว ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักช้อป
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก MYEONGDONG SEJONG HOTEL

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง ย้อนกลับไปยุคอดีตของดินแดนโสม กับหมู่บ้านที่ได้กลิ่นอายความเก่าแก่แบบสุดๆ  เป็นหมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศเงียบสงบ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ท้องฟ้าสีครามแสนสดใส สัมผัสวิวภูเขาได้อย่างเต็มที่มี  อีกทั้งยังมีคาเฟ่ในสไตส์ฮันอกที่ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนไปในตัว
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอ้าท์เลท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 200 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างท ๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่าง ๆ
 • ......... น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ปูซาน-อินชอน / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.