ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย 4 วัน 3 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210518104219

Duration

4 days 3 nights

Star hotel

Meal

10 Meal

Location

Dalat

Travel by

   -

Description

นั่งรถราง สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ สัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา ชมวัดติ๊กกลาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ชม พระราชวังฤดูร้อน เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ชมสวนกาแฟขี้ชะมด สัมผัสประสบการณ์นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย ชมความงาม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม

 • นั่งรถราง
 • วัดติ๊กกลาม
 • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียร์
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • บ้านเพี้ยน
 • ชมสวนกาแฟขี้ชมด
 • ทะเลทรายขาว
 • ทะเลทรายแดง
 • ประสาทนอร์ทเทรอดาม
 • ไปรณีย์กลาง
 • อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
 • ตลาดเบนถัน
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย

TTC HOTEL PREMUIM DALAT

2

ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด

PEACE RESORT, MUINE

3

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์

HOANG PHU GIA HOTEL

4

เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

Itinerary

เช้า
 • 08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
 • 11.20 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง ***สายการบิน VIET JET  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
เที่ยง/บ่าย
 • 13.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด  ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเฝ๋อเวียดนามแสนอร่อย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้ เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัด
 • นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา  น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา
 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของสวนดอกไม้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านแวะซื้อ สินค้าโอทอป ของพื้นเมืองของดาลัด อาทิ กาแฟขี้ชะมด ชาอาติโช๊ค ขนมต่างๆ รวมถึงไวน์แดงดาลัด อีกด้วย
เย็น/ค่ำ
 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 • จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด 
  และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย อาทิ น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เข้ากับบรรยากาศเย็นๆยามค่ำคืน ณ เมืองดาลัด อีกด้วย
 • พักที่ TTC HOTEL PREMUIM DALAT  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด

เช้า
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 • นำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว  ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่งเป็นสายพันธ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีก
 • นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” 
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่าง
 • นำท่าน ชมสวนกาแฟขี้ชะมด ให้ท่านได้เที่ยวชมทดลองทำกาแฟ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่  ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน
เย็น/ค่ำ
 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พร้อมบริการเสริฟไวน์ดาลัดกับทุกท่าน
 • พักที่ PEACE RESORT, MUINE (ติดริมทะเล)  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่

เช้า
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 • นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้นไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป พิเศษ !!! ฟรีค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย 1 คัน 6 ท่าน หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร นำท่านชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร FAIRY STREAM  ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ นครโฮจิมินห์ เมืองศูนย์การเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น/ค่ำ
 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือร่องแม่น้ำไซ่ง่อน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
 • พักที่  HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์

เช้า
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสนำท่าน ชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วย สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส นำท่านชมทำเนียบอิสรภาพ เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศสที่เรียกว่าทำเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทำลายใน พ.ศ. 2506 แล้วได้มีการสร้างอาคารขึ้นใหม่ให้ชื่อว่าทำเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ ชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ ชั้นสองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ห้องพักของประธานนาธิบดีเหงียนวันเทียว ห้องอาหาร ห้องสวดมนต์คาทอลิก ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนต์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอบเตอร์ซึ่งมองลงไปข้างล่างจะเห็นทิวทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนได้ชัดเจน
 • จากนั้นเดินทางผ่าน ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับ แม่พระผู้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์คนมีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ 
 • นำท่านอิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน  ตามอัธยาศัย เลือซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง และสิ้นค้าต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่สนามบินโฮจิมินห์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
 • 17.35 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VJ805 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง  ***สายการบิน VIET JET  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
เย็น/ค่ำ
 • 19.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์ (VZ) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมดกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.