ทัวร์ เดลลี - ไจปูร์ - อัครา 5 วัน 4 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210524101153

Duration

5 days 4 nights

Star hotel

Meal

11 Meal

Location

Delhi

Travel by

Air India

Description

นำท่านสู่ดินแดนแห่งอารายะธรรม

 • เมืองชัยปุระ - แอมเบอร์ฟอร์ท, ฮาวามาฮาล หรือพระราชวังแห่งสายลม, ใจมาฮาล,ซิตี้พาเลส
 • เมืองไจปูร์ - วังฟาติเปอร์สิกรี , ดิวาน-อิ-คาส, ประตูชัยบูลลุดวาซา, สุานท่านเช็ค ซาเลม คริสตี้
 • เมืองอัครา - ทัชมาฮาล, อัคราฟอร์ท
 • เมืองเดลลี - อักชารดาห์ม, ราชกัจ, กุดุปมินาร์, จัมมามัสยิด,อินเดียเกท 
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพฯ - เดลลี - ไจร์ปูร์

FORTUNE SELECT JAIPUR HOTEL

2

ไจปูร์ - แอมเบอร์ฟอร์ท - ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม) - ซิตี้พาเลส

FORTUNE SELECT JAIPUR HOTEL

3

ไจร์ปูร์ - FATEHPUR SIKRI - อัครา - ทัชมาฮาล - AGRA FORT

CRYSTAL SAROVAR PREMIER HOTEL

4

อัครา - เดลลี - อักซารดาห์ม (AKSHARDHAM) - ราชกัจ (RAJ GAT) - กุดุปมินาร์ (QUTUB MINAR)

PARK INN BY RADISSON HOTEL

5

เดลลี - กรุงเทพฯ

Itinerary

เช้า
 • 06.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู10 สายการบินแอร์อินเดีย เพื่อเตรียมตัวเช็คอินท์
 • 08.50 น.  นำท่านเหินฟ้า ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI333    บริการอาหารและเครื่องดื่มพักผ่อนบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชม.)
เที่ยง/บ่าย
 • 12.05 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานธี  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในเมืองเดลลี
 • หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศไปยัง เมืองไจร์ปูร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)
 • คณะเดินทางถึงเมืองไจร์ปุร์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fortune Select Jaipur Hotel or similar
เย็น/ค่ำ
 • บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า
 • เข้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องของโรงแรม
 • นำท่านชมเมืองชัยปุระ หรือไจปูร์  เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  สวยงามด้วยพระราชวังและป้อมปราการ  เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าใจซิงห์ที่ 2 ในศตวรรษที่ 18 นำท่านสัมผัสความเป็นอยู่อย่างมหาราชา และมหาราชินี ด้วยการนั่งช้างขึ้นชมป้อมปราการ แอมเบอร์ฟอร์ท  ที่งดงามด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโมกุลและฮินดู ชมห้องต่างๆ รวมทั้งส่วนวังหลังที่เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนม มเหสีต่างๆ ชม ทะเลสาบมอล์ตา จากบนป้อมปราการ  แล้วเดินทางด้วยรถจิ๊ป ลงจากป้อมปราการ
เที่ยง/บ่าย
 • บริการอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหาร
 • นำท่านชม ฮาวามาฮาล หรือ พระราชวังแห่งสายลม มีความสูงถึง 5 ชั้น สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพู ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ แห่งเมืองชัยปุระ จนได้ชื่อว่านครสีชมพู แล้วจากนั้นนำทุกท่านชม
  ใจมาฮาล พระราชวังฤดูร้อนสำหรับบรรดาพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบเพื่อช่วยระบายความร้อนในฤดูร้อน  จากนั้นนำทุกท่านชมซิติ้พาเลส หรือพระราชวังหลวงที่สวยงามสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงข้าวของ เครื่องใช้ และประวัติศาสตร์ของอินเดีย แล้วนำท่านนั่งรถสามล้อแบบอินเดียชมบ้านเรือน ร้านค้าของเมืองชัยปุระ
เย็น/ค่ำ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FORTUNE SELECT JAIJUR HOTEL OR SIMILAR
 • บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า
 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
 • นำท่านชม วังฟาติเปอร์สิกรี(Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล ระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 เมืองที่พระเจ้าอัคบามหาราช (Akbar The Great) ทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านทำให้แห้งแล้ง จนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามของสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฮินดูกับอิสลามซึ่งแสดงถึงปรัชญาของพระเจ้าอัคบาร์มหาราช ผู้มีความเชื่อว่าทุกศาสนาควรอยู่ด้วยกันอย่างสันติ ชม ดิวาน-อิ-คาส ( Diwan-E-Khas ) หรือห้องท้องพระโรงที่พระเจ้าอัคบาร์ออกพบแขกพิเศษ พัชมาฮาล ( Panch Mahal ) ศาลา 5 ชั้นทรงโปร่ง ประตูชัย บูลุลดวาซา ( Bulund Darwaza ) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1601 โดยพระเจ้าอัคบาร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการออกศึกเพื่อยึดครองที่ราบสูงเดกแคน และชมสุสานของท่าน เช็ค ซาเลม คริสตี้ ( Tomb of Sheik Salim Christi ) แล้วเดินทางต่อไปเมืองไจปูร์  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอัครา (ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชม. )
เที่ยง/บ่าย
 • บริการอาหารกลางวัน ที่ ณ ห้องอาหาร  (เมืองอัครา)
 • นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวประดับด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปีเพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของ Shahkehan ต่อพระมเหสี Mahalที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในเป็นที่บรรจุร่างของพระนางจากนั้นชมอัคราฟอร์ท (Agra Fort) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุค ของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อม อาคาร ทางเข้าทั้งสี่ทิศ Jehangiri Mahal  อาคารสีแดงจากหินทรายซึ่งจักรพรรดิ์ Akbar สร้างให้แก่ มเหสีฮินดู Jodhabal , ห้องโถงใหญ่ Khas Mahal และ Palace of mirrors Pearl Mosque มัสยิดสีขาวสะอาดและ Nagina มัสยิด ซึ่งท้ายที่สุด ที่แห่งนี้ยังเป็นที่คุมขัง Shahjehan โดยบุตรชายของพระองค์เอง  พระองค์ใช้เวลา ช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยังทัช มาฮาล ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์
เย็น/ค่ำ
 • นำท่านเข้าสุ่ที่พัก CRYSTAL SAROVAR PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า 
 • บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

เช้า
 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 • นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองเดลลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง)
เที่ยง/บ่าย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อักชารดาห์ม (Akshardham) หรือ อัคชาดัม วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกสถานที่ที่น่าเลื่อมใสของมหาชนทั่วประเทศอินเดีย ในอินเดียมี  วัดลักษณะเช่นนี้อยู่มากแต่ในที่สุดกินเนสบุ๊ค มอบใบประกาศนียบัตรให้เป็นวัดฮินดูใหญ่ที่สุดในโลก ให้กับวัดนี้ด้วยเหตุผลคือเป็นวัดใหญ่สุดสร้างโดยเอกชน มีบริเวณกว้างมากถึง 86,342 ตารางฟุต วัดนี้มีความอัศจรรย์มากมาย สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักและปูพื้นด้วยหินอ่อนมียอดโดมเป็นหินทรายความอัศจรรย์มากมาย สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลัก และปูพื้นด้วยหินอ่อน 72 ฟุต มีเสาโดมล้อม 1,160 ต้น รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสาร ด้านในบรรจุ เทพเจ้าฮินดูแกะสลักกว่า 20,000 องค์ใช้เวลาสร้าง 5 ปี เท่านั้น โดยท่านประมุข สวามีมหาราชเป็นผู้ออกแบบเพียงคนเดียว เป็นสถาปัตยกรรมฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดก่อสร้างโดยช่างศิลปะ รวมถึงนักแสวงบุญทุกคน  นำท่านชม ราชกัจ (Raj Gat) เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวสำคัญอีก แห่งหนึ่งในย่านเดลีเก่า “ราชกัจ” เป็นอนุสรณ์สถานที่พักสุดท้ายอันสงบร่มเย็นของท่านมหาตมะ คานธี เรียกว่า Smadhi of Mahatama Gandhi บริเวณที่ฝังศพของท่านมหาตมะเป็นลักษณะสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยม แวดล้อมด้วยเนินดินสูงทั้งสี่ด้านมีทางเดินขึ้นเป็นเนินที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้นไป ข้างบนเป็นทางเดินรอบๆ มองลงมานักท่องเที่ยวจะเห็นที่ฝังอังคารของ ท่านมหาตมะ เป็นแท่น หินแกรนิตสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีทางเข้าไปยังแท่นบูชาสี่ด้าน อยู่ระหว่างทางเดินขึ้นเนิน เมื่อเข้าไปในบริเวณนี้ จากนั้นนำ ชมกุตุปมินาร์(Qutub Minar)หอคอยที่เริ่มสร้างโดยสุลต่านกุตุป-อุดิน-ไอบาค์ สุลต่านมุสลิมองค์แรกที่ขึ้นปกครองเดลลี มัสยิดสร้างด้วยหินสีแดง แกะสลักเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาและคำสวดจากคัมภีร์โกหร่าน   ผ่านชม จัมมามัสยิด ที่มีขนาดใหญ่โตเป็นที่สองของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม แล้วชมย่านที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานักการเมืองอินเดีย สร้างขึ้นในสไตล์ ยิ่งใหญ่สวยงาม แล้วชมย่านที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานักการเมืองอินเดีย สร้างขึ้นในสไตล์   
เย็น/ค่ำ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Park Inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่า (เมืองเดลลี)
 • บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า
 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน Check outออกจากโรงแรม
 • จากนั้นเดินทางสู่สนามบินอินธิรา คานที เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่านผ่านชม ประตูอินเดียน เกท (INDIA GATE)
 • คณะเดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานที เช็คอินท์ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เที่ยง/บ่าย
 • 13.45 น.  คณะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332 
 • บริการอาหารเครื่องดื่ม  และพักผ่อนบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น/ค่ำ
 • 19.20 น.  คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 • ค่ารถ Coach นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว (1 ห้องพัก 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เดลลี-กรุงเทพ สายการบิน Air India ชั้นประหยัด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า India E-tourist visa
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด / ท่าน /วัน
 • ค่าทิป คนขับรถ 1000 รูปี/วัน (5 วัน) =5000 รูปี ต่อคณะ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น 1000 รูป/วัน (5 วัน) = 5000 รูปี ต่อคณะ
 • ทิปเด็กท้ายรถ 500 รุปี/วัน (5 วัน) = 2500 รูปี ต่อคณะ
 • คนยกกระเป๋าที่โรงแรม 500 รูปี (ขาเข้า-ขาออก) ต่อ 1 โรงแรม
 • ทิปเจ้าหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าที่สนามบิน ครั้งละ 500 รูปี (ขาเข้า-ขาออก = 1000 รูปี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มเช่น น้ำอัดลม เหล้า เบียร์ ไวน์ ต่าง ๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีในนามบริษัท)
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองการประทวงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ ในการขอวีซ่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านไหนสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี 
 • หลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือหลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินจะไม่คืนเงืนให้กรณีออกตั่วแล้ว)
 • ผู้เดินทางต้องชำระเงินมัดจำการเดินทาง 50% ภายใน 3 วัน เมื่อท่านยืนยันการเดินทาง และชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง
 • เงื่อนไขการยกเลิก หลังจากชำระเงินค่าตั๋วแล้ว ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากทางบริษัทจะต้องออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้โดยสารทันที เพื่อยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือสิ่งใดที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือจลาจล หรือสายการบินล่าช้าเป็นต้น  
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น 
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทางของประเทศไทย หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่น ๆ (ต่างด้าว)  ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฎิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.