ทัวร์ยุโรป โรมาเนีย บัลแกเรีย ชมปราสาทแดร็กคูล่า ปราสาทเปเลส อารามมรดกโลกรีล่า 8 วัน 5 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210611165539

Duration

8 days 5 nights

Star hotel

Meal

14 Meal

Location

Bucharest

Travel by

Emirates Airlines

Description

นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกว่าพันปี ชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน เข้าชมโบสถ์ดำ (Black Church) จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า แวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) เข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) และเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค ชมปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางที่สำคัญ

 • จัตุรัสสภา (Piata Sfatului)
 • โบสถ์ดำ (Black Church) 
 • ปราสาทบราน (Bran Castle)
 • แวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery)
 • ปราสาทเปเลส (Peles Castle) 
 • เหมืองเกลือสลานิค (Slanic Prahova Saltmine)
 • ประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf)
 • อาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดี (Palace of Parliament in Bucharest)
 • ชมปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle)
 • ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City)
 • อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery)
 • พิพิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum)
 • ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)
 • ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Sofia Synagogue) 
 • ผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

2

ดูไบ - บูคาเรสต์ - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ

HOTEL BELEVEDERE BRASOV

3

โบสถ์ดำ – เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - วิหารซินายา

HOTEL INTERNATIONAL SINAIA

4

ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บูคาเรสต์ – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์

PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL

5

อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู - เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูร์โก้

IMPERIAL PLOVDIV HOTEL

6

เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย

NOVOTEL SOFIA HOTEL

7

มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - โซเฟีย - สนามบิน

8

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

Itinerary

เย็น/ค่ำ
 • 23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เช้า
 • 03.30 น.  ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 377
 • 07.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง ** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 06.55 น.**
 • 09.45 น.   นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบูคาเรสต์ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 1797
 • ** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 10.20 น. และเดินทางถึงเวลา 14.40 น.**
เที่ยง/บ่าย
 • 13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโอโธเพนนี เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย (Bucharest) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบราซอฟ (Brasov) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน นำท่านชมเมืองบราซอฟหนึ่งในเมืองเพชรน้ำงามแห่งยุโรปตะวันออก
 • นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกว่าพันปี จัตุรัสแห่งเป็นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมัย นับตั้งแต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบารอค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ่งสร้างต่อเนื่องกันมาหลายๆสมัย โดยจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามที่สุดในโรมาเนีย" จากนั้นนำท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องสำอาง ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL  BELEVEDERE BRASOV หรือเทียบเท่า

เช้า
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเข้าชมโบสถ์ดำ (Black Church) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย สาเหตุที่ถูกเรียกว่าโบสถ์ดำ เนื่องมาจากในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ คราบดำจากเขม่าจึงไปเกาะที่ผนังโบสถ์จนเป็นสีดำทะมึน นำท่านเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตำนานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมืองนี้เป็นที่อยู่ของแวมไพร์ในอดีต นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1377 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารนี้ตั้งอยู่บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ์
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก INTERNATIONAL SINAIA หรือเทียบเท่า

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเชกิ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน มีลักษณะคล้ายปราสาทสไตล์เยอรมัน ถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวังฤดูร้อนของประเทศอื่นๆในยุโรป แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั้น แต่ภายในพระราชวังก็ล้วนตกแต่งไว้อย่างวิจิตรประณีต ปัจจุบันเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย 
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต์ นำท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic Prahova Saltmine) เป็นเหมืองเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตเกลือมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องปรุงหลักในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมืองเกลือแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง 210 เมตร ผนังทั้ง 4 ด้านเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเป็นหินเกลือที่งอกและย้อยในถ้ำอย่างสวยงาม เวลานำเกลือออกไป เขาใช้วิธีสกัดออกมาเป็นก้อน แล้วนำไปละลายน้ำ ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนี้เปิดให้บริการแบบธรรมชาติบำบัดเพราะอากาศภายในเหมืองมีไอละอองของน้ำเกลือ ที่เรียกว่า saline air microclimate เชื่อกันว่าสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการทางปอด เช่น หอบหืดได้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโรมาเนีย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลักที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของประเทศ เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 นำท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดี (Palace of Parliament in Bucharest) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบูคาเรสต์ โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไกเออร์จู (Giurgiu) ซึ่งเป็นเมืองที่มีพรหมแดนติดกับประเทศบัลแกเรีย
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นำท่านข้ามพรหมแดนประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้องล่าง และยังตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี้แล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีกด้วย ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองซ์ (Bulgarian Renaissance)
 • นำท่านเข้าชมปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จากนั้นไปชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่ย่านถนนกูร์โก้ (Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกับบ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย นำท่านเดินทางไปยังเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่ใช้ทำหัวน้ำหอม และฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเท่า

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็นเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ เมืองพลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองซ์จนถึงปัจจุบัน ทำให้สภาพบ้านเรือนตึกต่างๆยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชมสุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซนต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรม จากนั้นให้ท่านได้อิสระเดินเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศบัลแกเรียที่เป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น้ำมันหอมที่สกัดจากดอกกุหลาบ โลชั่นทาผิว ที่ หรือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังเมืองรีล่า(Rila) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน
เที่ยง/บ่าย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • บ่าย นำท่านเข้าชมอารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออโธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและแม่น้ำดรุสย่า วิทซ่า ที่อยู่เบื้องล่างได้ อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์น แห่งรีล่า(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบัลกาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออโธดอกซ์จากทั่วโลก อารามแห่งนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมั่งคั่งของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สัญญลักษณ์รูปเคารพ ที่อารามนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดและทำด้วยทองคำแท้เพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้อารามเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปี อีกจำนวนมาก อารามนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum) ซึ่งภายในได้เก็บสมบัติล่ำค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนี้รวมถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องที่จัดแสดงเครื่องแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องที่จัดแสดงเครื่องพิมพ์กระดาษที่ทำจากแผ่นทองแดง ห้องที่จัดแสดงไม้กางเขนที่แกะสลักด้วยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื่ออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปีจึงเสร็จ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองโซเฟีย (Sofia) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ มีประชากรเป็นอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันตก ของบัลแกเรีย ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทำลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว โซเฟีย ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกที่สำคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย
เย็น/ค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า

เช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออโธดอกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา สามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Sofia Synagogue) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิหาร เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป โบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) จากนั้นผ่านชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery)
 • นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดีและโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) เป็นโบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยในย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด (Vitosha Boulevard) ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหนึ่ง และยังเป็นถนนคนเดินในยามค่ำคืน ซึ่งจะมีห้างสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ และบาร์ต่างๆ ไว้ให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนกาย
เที่ยง/บ่าย
 • 11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 14.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงดูไบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0758
 • ** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 16.10 น. และเดินทางถึงเวลา 22.05 น.**
เย็น/ค่ำ
 • 20.55 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง

เช้า
 • 03.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 12.05 น. เดินทางถึงสถามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (14 ยูโร)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร )
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโรมาเนียประมาณ 3,500 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 23,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 27,600บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการยกเลิกการจองทัวร์
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน (ทำการ) ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วัน (ทำการ) ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วัน (ทำการ) ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน (ทำการ) ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.