Our Best Package tour

Krabi Package 3 Days 2 Nights (ทัวร์ 4เกาะ)

Thailand - Krabi

 • ราคาเริ่มต้น : 2,750 บาท
 • รหัสทัวร์ : PT201120140544
 • เดินทางโดย :    -
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ระดับโรงแรม :
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
Trip Highlight
 • ถ้ำพระนาง
 • ทะเลแหวก Unseen Thailand
 • ถ่ายรูปเกาะไก่ 
 • เกาะสี่ 
 • เกาะปอดะ

พักโรงแรมที่กระบี่ จำนวน 2 คืน อาหารเช้า จำนวน 2 มื้อ รวมรถรับ- ส่ง สนามบินกระบี่ / บขส กระบี่ แบบส่วนตัว รับตามไฟล์บินลูกค้า หรือ เวลามาถึง บขส กระบี่ รวมทัวร์ 4 กาะทะเลแหวก เรือหางยาว + อาหารกลางวัน 1 มื้อ รวมประกันภัยทางทะเล รวมอุปกรณ์ดำน้ำ รวมไกด์

ข้อมูลราคา

จองเลย! Hotels
* หรือเทียบเท่า
Travel Period Package Rates Per Person
Twin Sharing Triple Room Single Room

จองเลย!

DEEVANA KRABI RESORT

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

2,750 2,750 3,600

จองเลย!

SEA SEEKER KRABI RESORT

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,100 3,100 4,300

จองเลย!

PANAN KRABI RESORT

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,300 3,300 4,700

จองเลย!

PHRA NANG INN AO NANG

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,100 3,100 4,300

จองเลย!

DEEVANA PLAZA KRABI

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,100 3,100 4,300

จองเลย!

AONANG PRINCEVILLE VILLA RESORT & SPA

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

4,600 4,600 7,350

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

2

ทัวร์ 4 เกาะ

3

รับจากโรงแรม – ซื้อของฝาก – สนามบิน

แพลนการเดินทาง

 • วันที่ 1 : รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
  เที่ยง/บ่าย
  • พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเดินทางจากสนามบินกระบี่โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อนำท่านสู่โรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกเอาไว้
  • เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : ทัวร์ 4 เกาะ
  เช้า
  • 07.50–08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
  • 09.00 น. ลงเรือ Speed Boatปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการน้ำดื่มเย็น ๆ
  • 09.30 น. นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลกที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
  • 10.30 น. นำท่านชมทะเลแหวก Unseen in Thailandสันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล
  • 11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝนกัดก่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  • 11.15 น. นำท่านสู่เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย
  เที่ยง/บ่าย
  • 12.00 น. นำท่านขึ้นเกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  • 14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร ้อมกับความประทับใจ น าท่านส่งโรงแรมที่พัก
  เย็น/ค่ำ
  • พักผ่อนตามอัธยาสัย
 • วันที่ 3 : รับจากโรงแรม – ซื้อของฝาก – สนามบิน
  เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า
  เที่ยง/บ่าย
  • เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก จังหวัดกระบี่
  • เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  • นำท่านสู่สนามบินกระบี่โดยสวัสดิภาพ
   

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Include
 • ค่ารถรับส่ง (สนามบินกระบี่ – โรงแรม – สนามบินกระบี่)
 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์ 4 เกาะ + อาหารกลางวัน + รถ รับ-ส่ง โรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
Exclude
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ – กระบี่ – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว
Note
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนลดลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือสถานที่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สตรีมีครรภ์ และโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยของท่าน 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สิน หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างเดินทาง
 


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter


ลงทะเบียนรับข่าวสาร Expressinter วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!