Our Best Package tour

Krabi Package 3 Days 2 Nights (สระมรกต-น้ำตกร้อน-วัดถ้ำเสือ)

Thailand - Krabi

 • ราคาเริ่มต้น : 2,750 บาท
 • รหัสทัวร์ : PT201120151549
 • เดินทางโดย :    -
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ระดับโรงแรม :
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
Trip Highlight
 • น้ำตกร้อน สปาธรรมชาติ Unseen Thailand
 • สระมรกต Unseen Thailand
 • วัดถ้ำเสือ 

พักโรงแรทที่กระบี่จำนวน 2 คืน อาหารเช้า จำนวน 2 มื้อ รวมรถรับ- ส่ง สนามบินกระบี่ / บขส กระบี่ แบบส่วนตัว รับตามไฟล์บินลูกค้า หรือ เวลามาถึง บขส กระบี่ ทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน+วัดถ้ำเสือ อาหารกลางวัน 1 มื้อ รวมประกันภัย รวมอุปกรณ์ดำน้ำ รวมไกด์

ข้อมูลราคา

จองเลย! Hotels
* หรือเทียบเท่า
Travel Period Package Rates Per Person
Twin Sharing Triple Room Single Room

จองเลย!

DEEVANA KRABI RESORT

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

2,750 2,750 3,600

จองเลย!

SEA SEEKER KRABI RESORT

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,100 3,100 4,300

จองเลย!

PANAN KRABI RESORT

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,300 3,300 4,700

จองเลย!

PHRA NANG INN AO NANG

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,100 3,100 4,300

จองเลย!

DEEVANA PLAZA KRABI

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,100 3,100 4,300

จองเลย!

AONANG PRINCEVILLE VILLA RESORT & SPA

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

4,600 4,600 7,350

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

2

สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

3

รับจากโรงแรม – ซื้อของฝาก – สนามบิน

แพลนการเดินทาง

 • วันที่ 1 : รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
  เที่ยง/บ่าย
  • พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเดินทางจากสนามบินกระบี่โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อนำท่านสู่โรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกเอาไว้
  • เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
  เช้า
  • 07.50–08.30 น. รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ อ.คลองท่อม
  • 09.00 น.  เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
  • 10.00 น.  นำท่านสู่น้ำตกร้อน Unseen in Thailandสปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จากใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ (เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)
  เที่ยง/บ่าย
  • 12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบเช็ทโต๊ะ ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ
  • 12.30 น.  นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นสถานที่ที่มีนกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งเคยได้สูญพันธ์ไปแล้ว แต่มาพบที่นี่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว และนำท่านสู่สระมรกตUnseen in Thailandสระน้ำสีเขียวมรกตใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลาธรรมชาติ และเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  • 14.30 น.   เดินทางถึงวัดถ้ำเสือ นำท่านชมต้นไม้พันปีในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ศาลาหลวงปู่ทวด และถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์จำนียร เกจิอาจารย์ชื่อดังของวัด
  เย็น/ค่ำ
  • นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ
 • วันที่ 3 : รับจากโรงแรม – ซื้อของฝาก – สนามบิน
  เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า
  เที่ยง/บ่าย
  • เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  • เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก จังหวัดกระบี่
  • นำท่านสู่สนามบินกระบี่โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Include
 • ค่ารถรับส่ง (สนามบินกระบี่ – โรงแรม – สนามบินกระบี่)
 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์ 4 เกาะ + อาหารกลางวัน + รถรับ – ส่ง โรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
 
Exclude
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ – กระบี่ – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว
Note
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนลดลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือสถานที่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สตรีมีครรภ์ และโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยของท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สิน หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างเดินทาง


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter


ลงทะเบียนรับข่าวสาร Expressinter วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!