Our Best Package tour

Samui Package 3 Days 2 Nights (หมู่เกาะอ่างทอง)

Thailand - Koh Samui

 • ราคาเริ่มต้น : 4,150 บาท
 • รหัสทัวร์ : PT201130104940
 • เดินทางโดย :    -
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ระดับโรงแรม :
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
Trip Highlight
 • อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง 
 • เกาะวัวตาหลับ
 • เกาะแม่เกาะ

พักโรงแรมที่เกาะสมุย จำนวน 2 คืน อาหารเช้า จำนวน 2 มื้อ รถรับ-ส่ง สนามบินเกาะสมุยแบบส่วนตัว รับตามไฟลท์บินลูกค้า ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือใหญ่+รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ รวมประกันภัยทางทะเล รวมอุปกรณ์ดำน้ำ รวมไกด์นำเที่ยว

ข้อมูลราคา

Travel Period จองเลย! Hotels
* หรือเทียบเท่า
Package Rates Per Person
Twin Sharing Triple Room Single Room

1 Nov 2020 - 20 Nov 2020

จองเลย!

AMARI KOH SAMUI

4,150 4,150 5,700

จองเลย!

CHABA CABANA BEACH RESORT

4,400 4,400 6,200

จองเลย!

NORA BEACH RESORT

4,400 4,400 6,200

จองเลย!

NORA BURI RESORT & SPA

4,700 4,700 6,800

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

2

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง

3

รับจากโรงแรม - สนามบิน

แพลนการเดินทาง

 • วันที่ 1 : รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
  เที่ยง/บ่าย
  • พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ออกเดินทางจากสนามบินเกาะสมุยโดยรถส่วนตัว เพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกไว้
  • เช็คอินเข้าสู่ที่พัก 
  เย็น/ค่ำ
  • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : หมู่เกาะอ่างทอง
  เช้า
  • 07.30 รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
  • 06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • 08.30 ออกเดินทางจากท่ารือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตอนเช้ามีบริการ ชา กาแฟ ขนม บริการให้ท่านบนเรือ
  • 09.50 เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ"  ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันสวยงามของหมู่เกาะประมาณ  42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยในถ้ำบัวโบก จากนั้น ปล่อยท่านอิสระกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาด
  เที่ยง/บ่าย
  • 12.30 รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์ บนเรือ 
  • 13.30 นำท่านชมปีเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นปล่อยท่านอิสระว่ายน้ำเล่น หรือดำน้ำตื้น
  • 15.00 ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจระหว่างการเดินทางมีบริการเครื่องดื่มเย็น ๆ และขนมบนเรือ
  • 16.45 ถึงท่าเทีบเรือหน้าทอน ส่งท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ
  เย็น/ค่ำ
  • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 3 : รับจากโรงแรม - สนามบิน
  เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องพักของโรงแรม
  • เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  • นำท่านสู่สนามบินสมุย

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Include
 • ค่ารถรับส่ง (สนามบินสมุย – โรงแรม – สนามบินสมุย)
 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์เกาะอ่างทอง + อาหารกลางวัน + รถรับ – ส่ง โรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
Exclude
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ – เกาะสมุย – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว
Note
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนลดลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือสถานที่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สตรีมีครรภ์ และโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยของท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สิน หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างเดินทาง
 


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter