Our Best Package tour

Chiang Mai Package 3 Days 2 Nights (Explore Nature of Chiang Mai)

Thailand - Chiang Mai

 • ราคาเริ่มต้น : 6,600 บาท
 • รหัสทัวร์ : PT201201101104
 • เดินทางโดย :    -
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ระดับโรงแรม :
 • รวมมื้ออาหาร : 2 มื้อ
Trip Highlight
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • One Nimman
 • ดอยอินทนนท์
 • อ่างกาหลวง
 • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
 • ตลาดม้ง
 • หมู่บ้านแม่กลางหลวง
 • น้ำตกวชิรธาร
 • ม่อนแจ่ม
 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • ตลาดวโรรส

โรงแรมที่เชียงใหม่ จำนวน 2 คืน อาหารเช้า จำนวน 2 มื้อ รถรับ-ส่ง สนามบินเชียงใหม่ แบบส่วนตัวตามไฟลท์ของลูกค้า ทัวร์ทุกวัน ประกันการเดินทาง

ข้อมูลราคา

Travel Period จองเลย! Hotels
* หรือเทียบเท่า
Package Rates Per Person
Twin Sharing Triple Room Single Room

1 Nov 2020 - 28 Feb 2021

จองเลย!

IBIS STYLES CHIANG MAI

6,600 6,600 0

จองเลย!

SABAI SABAI CHIANG MAI

7,500 7,500 0

จองเลย!

ARUNTARA RIVERSIDE BOUTIQUE

7,800 7,800 0

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

รับจากสนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - ส่งทานอาหารกลางวัน - ส่งเข้าที่พักเพื่อเช็คอิน - One Nimman - ส่งทานอาหารค่ำ - ส่งเข้าที่พัก

2

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม - ดอยอินทนนท์ - อ่างกาหลวง - พระธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - ส่งทานอาหารกลางวัน - หมู่บ้านแม่กลางหลวง - ชมน้ำตกวชิธาร - ส่งทานอาหารค่ำ - ส่งเข้าที่พัก

3

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม - ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - ส่งทานอาหารกลางวัน - ตลาดวโรรส - ส่งสนามบินเชียงใหม่

แพลนการเดินทาง

 • วันที่ 1 : กรุงเทพ - เชียงใหม่ (วัดพระธาตุดอยคำ - One Nimman)
  เช้า
  • รับลูกค้าที่สนามบินเชียงใหม่
  • เดินทางไปชม วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานราชพฤกษ มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบนินเชียงใหม
  เที่ยง/บ่าย
  • ส่งท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแสนคำ เทอร์เรส ร้านอาหารที่ตกแต่งในแบบไทย ๆ สไตล์ล้านนา (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • หลังจากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมที่ One Nimman แหล่งรวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม  และความร่วมสมัย ทำเลที่โดดเด่นที่สุดบนถนนนิมมานเหมินทร์ ที่เชื่อมโยงระหว่างรูปแบบชีวิตสมัยใหม่ กับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
  เย็น/ค่ำ
  • ส่งท่านรับประทานอาหารเย็นที่ร้าน Ginger Farm Kitchen ที่นำเสนออาหารพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น และครื่องดื่มสุขภาพ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • ส่งท่านเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์)
  เช้า
  •  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ เที่ยวชมจุดสูงสุดของประเทศไทย ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
  • เดินชมอ่างกาหลวง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบชื้นและความแตกต่างของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
  • สักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่ได้สร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกีรยติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
  • ชมตลาดม้ง เลือกซื้อผักและผลไม้เมืองหนาว ภายใต้การส่งเสริมและดูแลของโครงการหลวง
  เที่ยง/บ่าย
  •  ส่งท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ โครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • เที่ยวชมหมู่บ้านแม่กลางหลวง เที่ยวชมนาขึ้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงที่ไล่ระดับตามเชิงเขาและชิมกาแฟ
  • ชมน้ำตกวชิรธาร  เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ และมีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
  • เดินทางกลับเชียงใหม่
  เย็น/ค่ำ
  •  ส่งท่านรับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านข้าวเม่า ข้าวฟ้าง ภายใต้บรรยากาศ ป่าในจินตนาการ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • ส่งท่านเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 3 : เชียงใหม่ (ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 
  • เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติที่ม่อนแจ่ม  ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบาย ปล่อยท่านถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ตามอัธยาศัย
  • เที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่าง ๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดยทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา 
  เที่ยง/บ่าย
  • รับประทานอาหารกลางวัน ฝีมือระดับอาจารย์แม่ที่ ครัวอาจารย์สายหยุด (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดวโรรส เพื่อซื้อของฝาก
  • เมื่อได้เวลานำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ 

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Include
 • ค่ารถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระบุในรายการจำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์ + ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม์
Exclude
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามมื้อที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าใช้จ่ายพิเศษในโรงแรมที่พัก
 • ค่าทัวร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปคนนำเที่ยว
Note
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนลดลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือสถานที่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่มีการคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สตรีมีครรภ์ และโรคประขำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยของท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพย์สิน หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างเดินทาง
 


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter