ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม 5 วัน 4 คืน

Our Best Package tour


Tour code

PT240206210454

Duration

5 days 4 nights

Star hotel

Meal

12 Meal

Location

Thimphu, Paro, Punakha

Travel by

Druk Air

Description

“หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” ภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน ฤดูหนาวจะขาวโพลนด้วยหิมะ เรื่อยมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ แลเขียวขจีไปด้วยยอดไม้แรกผลิเบ่งบาน ยาวนานสู่กาลร่วงโรยของฤดูใบไม้ร่วง ดูมีสีสันฉูดฉาดแปลกตา ภูฏาน ดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นอู่อารยธรรมของโลก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัว สืบสานอารยธรรมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างเรียบง่าย ตามหลักความเชื่อของทางพุทธศาสนา เป็นประเทศที่ไม่สนใจเรื่องผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ แต่จะให้ความสนใจ ความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่า ดังคำขวัญของประเทศที่เกริ่นนำไว้ว่า “หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” นั่นเอง

สรุปการเดินทาง
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพ - พาโร - เมืองทิมพู

River View Hotel

2

ทิมพู - ภูนาคา

Pema Karpo Hotel

3

ภูนาคา - ทิมพู

River View Hotel

4

ทิมพู - พาโร

Olathang Resort Hotel

5

พาโร - กรุงเทพฯ.

กำหนดการเดินทาง : 1 Feb - 31 May 2024

เช้า
 • 04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินแห่งชาติ ดรุ๊กแอร์ (Druk Air) เป็นสายการบินเดียวที่เปิดให้บริการ เดินทางสู่ประเทศภูฎาน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฎาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 153 เดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู ระหว่าง การบินเหนือน่านฟ้านั้นหากโชคดีฟ้าเปิด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย อย่างสวยงามตระการตา
 • 08.15 น. ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฎาน ช้ากว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นออกเดินทางสู่ตัวเมืองพาโร ชม (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) (National Museum of Bhutan ซึ่งในอดีต เคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุงซอง แต่ถูก เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ
เที่ยง/บ่าย
 • 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร. เมืองพาโร จากนั้นนำท่านชม (พาโรรินปุงซอง)  Paro Rinpung Dzong สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัม เกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่โดดเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัว ซองจะ มีสะพานไม้ที่สวยงาม พาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำ พรรษา อยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร จากนั้นนำท่านชม (ป้อม ดรุ๊กเกียว ซอง) Drukgyal Dzong ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 1649 และซองนี้ได้ถูกทำลายในปี 1951 (ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง) ถึงป้อมดรุ๊กเกียว ซอง คุณจะพบกับสถาปัตยกรรมของซองที่ถูกทำลายในสมัยครั้งอดีต ซึ่งถูกไฟไหม้ และสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของทหารในอดีต
เย็น/ค่ำ
 • ช่วงตอนเย็นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฎาน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คน และเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) หลังจากที่เราถึงทิมพูแล้ว เราจะ Check in ที่โรงแรมบริการอาหารเย็น ณ Lemongrass Restaurant (ร้านอาหารไทยเมืองทิมพู) นำท่านเข้าสู่ที่พัก River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า

เช้า
 • บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านไปสู่ เมืองภูนาคา ระหว่างทางเราจะพักหยุดรถเพื่อให้ท่านถ่ายภาพ ที่ Dochu La สถูป 108 องค์ อยู่ระหว่างทางเมืองทิมพู-ปูนาคา จะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง บนเนินสูงสุดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างของภูฎาน ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและยังมีสถูปขนาดเล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็นมงคล ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว "เทือกเขาหิมาลัย" อย่างชัดเจน ระหว่างทางเมื่อเราขับรถลงเขา ท่านจะพบกับ rhododendron หรือ ป่าดอกไม้พันปี ทั้งสองข้างทาง จากนั้นคณะทัวร์จะพาท่านมายัง ภูนาคา และระหว่างทางเราจะแวะหยุดที่ Metsina Village จากนั้นนำท่านเดินทางอีก 20 นาทีเพื่อเดินทางไปยัง Chimi Lhakhang  ซึ่งจะผ่านนาข้าวที่ชาวภูนาคาทำไว้ Chimi Lhakhang เป็นวัดขนาดเล็กที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งคือหญิงสาวมักมาขอลูก วัดนี้ สร้างขึ้นโดยลามะ Drukpa Kuenley.
เที่ยง/บ่าย
 • บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร .....ร้านอาหารไทย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ภูนาคา นำท่านเยี่ยมชม ภูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองภูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดย ฉับดรุง งาวัง นัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือ มีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนำท่านชม วังดี โปดรัง (Wangdi Phodrang) เมืองวังดี โปดรัง เรียกสั้นๆ ว่า วังดี อยู่ที่ความสูง 1,350 เมตร ตั้งอยู่เหนือจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำปูนาคาและแม่น้ำดัง  เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปูนาคาประมาณ 13 กิโลเมตร มียอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถ ปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร จากนั้น นำท่านชม ผ้าพระบฏ ผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งพูนาคา และการจัดแสดง “ผ้าทังก้า” ที่ใหญ่โตขนาดตึก 3-4 ชั้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม แต่วัตถุประสงค์หลักจริงๆ เพื่อให้ผู้เลื่อมใสได้เข้ามานมัสการ และบริจาคเงินเพื่อบำรุงศาสนา ผ้าพระบฏตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนสายวัชระยาน อันได้แก่ ชาวทิเบต เนปาล สิกขิม ภูฏาน แตกต่างจากของชาวไทย ตรงที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ทำขึ้น โดยก่อนจะมีขนาดใหญ่โตนั้น มักทำขนาดเล็กๆ ประดับภาพพระศรี สากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ และพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆที่นับถืออยู่บนผืนผ้าเดียวกัน สามารถม้วนเก็บสะดวกแล้วนำติดตัวไประหว่างการจาริกรอนแรมเพื่อเผยแพร่ธรรมในถิ่นทุรกันดาร หรือในยามศึกสงครามก็เก็บซ่อนได้ง่าย“ทังก้า” หรือภาพพระบฏ (Patachitra) จึงจัดเป็นพุทธศิลป์ระดับสูง ทำขึ้นเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์องค์ที่นับถือ เพื่อเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการประกาศธรรม
เย็น/ค่ำ
 • นำท่าน Check in ที่โรงแรม บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก   Pema Karpo Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า

เช้า
 • บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นออกเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ผ่าน ดอชูล่า อีกครั้ง พักดื่ม ชา กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาว จากนั้น เดินทางต่อสู่เมืองทิมพู จากนั้นนำท่านชม (Kuenselphodrang) สามารถมองเห็นวิวหุบเขาทิมพู และสถานที่ที่รูปปั้นพระพุทธรูปที่อยู่ภายใต้การก่อสร้าง รูปปั้น 169 ฟุตมีชื่อเสียงที่จะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเยี่ยมชม อนุสรณ์สถาน ชอร์เตน (National Memorial Chorten) ชอร์เตน แปลว่า เจดีย์หรือ สถูป เป็นสถาปัตยกรรม แบบภูฎาน เป็นสถูปกลางเมืองที่สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1974 สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์ จิ วัง ชุก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฎาน พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า“พระบิดาแห่ง ภูฎานยุคใหม่” (King of Modernization) จากนั้นออกเดินทางสู่ (วัดนันนารี) Nunnery Temple สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 เพื่อประดิษฐาน  คุรุกังคุง เกนปู คุรุกังคุง  ได้เดินทางมา ภูฎาน เมื่อศตวรรษที่ 15 เพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและท่านเป็นผู้ฝึกปฏิบัติธรรมมีชาญขั้นสูง ท่านเป็นผู้สร้างสะพานเหล็กในหลายเมืองของภูฎาน และเป็นวิศวกรผู้สร้างวัดและสะพานในเมืองต่างๆ ของภูฎาน
เที่ยง/บ่าย
 • บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร ........ 
 • นำท่านชม (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน) Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน อันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็นพุทธอย่างเรียบง่าย ชม (พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ) Textile Museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอหัตถกรรมต่างๆ ในตอนเย็น นำท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลคณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพูประกอบด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูง ประวัติการก่อสร้างตาชิโซซองนั้น เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 12  โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็นป้อมปราการขึ้นบนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครองซองนี้ ตั้งชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาเกิดไฟไหม้จึงถูกทอดทิ้งเป็นเวลานาน จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองทิมพู ทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซองเป็นสัญลักษณ์ของทิมพูและภูฎานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักราชเลขาธิการท้องพระโรง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง อาคารด้านทิศใต้เป็นเขตสังฆวาส
เย็น/ค่ำ
 • บริการอาหารเย็น ณ Banthai Restaurant (ร้านอาหารไทยเมืองทิมพู)นำท่านเข้าสู่ที่พัก   River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า

เช้า
 • บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พาโร ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพื่อขึ้นสู่ (วัดทักซัง) Taktsang Monastery หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900  เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฎาน เลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด (ท่านสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้เพียงครึ่งทาง) วัดทักซัง ตามตำนานความเชื่อเก่ากล่าวว่า เป็นวัดที่ ท่านคุรุรินโปเช เคยขี่หลังเสือมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง “ทักซัง” นี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฎาน (ห้ามนำกล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้าไปในบริเวณวัด)
เที่ยง/บ่าย
 • บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร .... ซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอันงดงามระหว่างรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดในเมืองพาโร ชม โชว์ระบำภูฏาน ซึ่งเป็นการแสดงในด้านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน (ชมระบำหน้ากาก สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
เย็น/ค่ำ
 • บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Olathang Resort Hotel  ***3 Star*** หรือเทียบเท่า

เช้า
 • 08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 • 11.50 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 152
เย็น/ค่ำ
 • 16.00 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพฯ

 

หมายเหตุ:

      1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

      2. พิเศษ นำท่านชมระบำหน้ากาก สำหรับคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - พาโร - กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสายการบินดรุ๊กแอร์
 • ค่าโรงแรมที่พักได้มาตรฐานรับรองโดยรัฐบาลภูฏาน ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)
 • รถนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามโปรแกรม 4 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าพาหนะนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนั่งม้าขึ้นทักซัง
 • ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง (พูดภาษาอังกฤษ)
 • น้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน และภาษีอากรขาออกสนามบินที่ กรุงเทพฯ และพาโรค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน และค่า Development Fund
 • ค่าทิปไกด์ภูฎาน ทิปคนขับรถ ทิปคนขนกระเป๋า และเจ้าหน้าที่ชาวภูฎานที่คอยให้บริการตลอดการ เดินทาง (ผู้เดินทางต้องจ่าย ท่านละ 30 USD ต่อทริป ต่อท่าน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารในการขอวีซ่า : สแกนหน้าแรกของพาสปอร์ต แบบสีให้ชัดเจน แล้วส่งมาทางอีเมล หรือส่งพาสปอร์ตเล่มจริง มาที่บริษัท ให้ทางบริษัทดำเนินการให้

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 1. ผู้เดินทางต้องชำระเงินมัดจำการเดินทาง 50% ภายใน 3 วัน เมื่อท่านได้ยืนยันการเดินทาง เนื่องจากทาง บริษัทจะต้อง ออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้โดยสารทันที เพื่อยืนยันการเดินทางกับทางสายการ บิน และท่านต้อง ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
 2. เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง 2.1 หลังจากท่านชำระเงินค่าทัวร์ และได้ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 2.2 ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือหลัก จากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบินทางสายการบินจะไม่คืนเงินให้กรณีออก ตั๋วแล้ว รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ดำเนินการยื่นแล้ว)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ กรณีเมื่อเกิดเหตุ จำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญ เสีย หรือสิ่งใดที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัท หรือเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือจลาจล หรือสายการบินล่าช้าเป็นต้น
 4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุก กรณี
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ แล้วข้างต้น
 6. กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
 7. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทางของประเทศไทย หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศ อื่น ๆ (ต่างด้าว) ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้า แจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึง ความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ ในการขอวีซ่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศ

**กรุณาอ่านรายละเอียด  เงื่อนไขต่างๆ เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความตามรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้แล้ว**Interesting services from Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.