ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม 4 วัน 3 คืน

Our Best Package tour


Tour code

PT240207160830

Duration

4 days 3 nights

Star hotel

Meal

9 Meal

Location

Thimphu, Paro

Travel by

Druk Air

Description

 • สนุกสุดๆ กับการเดินทางสู่ประเทศภูฏาน ด้วยเที่ยวบินสุดพิเศษของ Druk Air ที่พาคุณพบกับทิวทัศน์สุดอลังการของเทือกเขาหิมาลัยที่มีหิมะปกคลุม!
 • สำรวจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศภูฏานที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพาโรรินปุงซอง
 • ไปพักผ่อนในเมืองหลวงทิมพูที่มีวิถีชีวิตแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจรและสัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

สรุปการเดินทาง
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

กรุงเทพ - พาโร - เมือง

River View Hotel

2

ทิมพู

River View Hotel

3

ทิมพู - พาโร

Olathang Hotel

4

พาโร - กรุงเทพฯ.

กำหนดการเดินทาง : 1 Feb - 31 May 2024

เช้า
 • 04:00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินแห่งชาติ ดรุ๊กแอร์ (Druk Air) เป็นสายการบินเดียวที่เปิดให้บริการ เดินทางสู่ประเทศภูฏาน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 153 ระหว่างการบินเหนือน่านฟ้านั้น หากโชคดีฟ้าเปิด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย อย่างสวยงามตระการตา
 • 08.15 น. ถึงสนามบิน เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศที่ สนามบินพาโร  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านออก ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยล่า สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ

 

เที่ยง/บ่าย
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร  หลังอาหาร จากนั้นนำท่านชม พาโรรินปุงซอง (Paro Rinpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่โดดเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่ง ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโรจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000  คน และเป็นเมืองหลวงแห่งเดียว ในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เย็น/ค่ำ
 • นำท่าน Check in ที่โรงแรม  River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า
 • บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานชอร์เตน (National Memorial Chorten) ชอร์เตน แปลว่า เจดีย์หรือ สถูป เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน เป็นสถูปกลางเมือง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1974 สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (Folk and Heritage Museum) สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน อันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็นพุทธอย่างเรียบง่ายชม พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) สถานที่รวบรวมสิ่งทอหัตถกรรมต่างๆ
เที่ยง/บ่าย
 • บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านชม ตาชิโซซอง (Tashichho Dzong) ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูง ประวัติการก่อสร้างตาชิโซซองนั้น เริ่มขึ้นใน ศตวรรษที่12  โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็นป้อมปราการขึ้นบนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครองซองนี้ ตั้งชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมา เกิดไฟไหม้จึงถูกทอดทิ้งเป็นเวลานาน จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองทิมพู ทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซองเป็นสัญลักษณ์ของทิมพูและภูฏานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักราชเลขาธิการท้องพระโรง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยอาคารด้านทิศใต้ เป็นเขตสังฆวาส
เย็น/ค่ำ
 • บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก   River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า

เช้า
 • บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทาง ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพื่อขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taksang Monastery) หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด (ท่านสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้เพียงครึ่งทาง) วัดทักซัง ตามตำนานความเชื่อเก่ากล่าวว่า เป็นวัดที่ ท่านคุรุรินโปเช เคยขี่หลังเสือมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง “ทักซัง” นี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน (ห้ามนำกล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้าไปในบริเวณวัด)
เที่ยง/บ่าย
 • บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอันงดงาม ระหว่างรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดในเมืองพาโร
เย็น/ค่ำ
 • นำท่านเข้าสุ่ที่พัก Olathang Hotel  *** 3 Star *** หรือเทียบเท่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม จากนั้นให้ท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า
 • 08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 • 11.50 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพโดย สายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 152
เย็น/ค่ำ
 • 16.00 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพฯ

 

 

หมายเหตุ : 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

             2. พิเศษ นำท่านชมระบำหน้ากาก สำหรับคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – พาโร – กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสายการบินดรุ๊กแอร์

 • ค่าโรงแรมที่พักได้มาตรฐานรับรองโดยรัฐบาลภูฏาน ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)

 • รถนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามโปรแกรม 4 วัน

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าพาหนะนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าบริการนั่งม้าขึ้นทักซัง

 • ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง (พูดภาษาอังกฤษ)

 • น้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน/วัน

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน และภาษีอากรขาออกสนามบินที่ กรุงเทพฯ และพาโรค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน และค่า Development Fund

 • ค่าทิปไกด์ภูฎาน ทิปคนขับรถ ทิปคนขนกระเป๋า และเจ้าหน้าที่ชาวภูฎานที่คอยให้บริการตลอดการเดินทาง (ผู้เดินทางต้องจ่าย ท่านละ 30 USD ต่อทริป ต่อท่าน)

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

 • ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารในการขอวีซ่า : สแกนหน้าแรกของพาสปอร์ต แบบสีให้ชัดเจน แล้วส่งมาทางอีเมล หรือส่งพาสปอร์ตเล่มจริง มาที่บริษัท ให้ทางบริษัทดำเนินการให้

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

1. ผู้เดินทางต้องชำระเงินมัดจำการเดินทาง 50% ภายใน 3 วัน เมื่อท่านได้ยืนยันการเดินทาง เนื่องจากทาง

    บริษัทจะต้อง ออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้โดยสารทันที เพื่อยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน และท่านต้อง 

    ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง

2. เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง 

   2.1 หลังจากท่านชำระเงินค่าทัวร์ และได้ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

         เงินค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

   2.2 ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือหลัก   จากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบินทางสาย

         การบินจะไม่คืนเงินให้กรณีออกตั๋วแล้วรวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ดำเนินการยื่นแล้ว)

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ กรณีเมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี

    ที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือสิ่งใดที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัท หรือเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือจลาจล

    หรือสายการบินล่าช้าเป็นต้น

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ

    ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับ

    เงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น

6. กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

7. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทางของประเทศไทย หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่น ๆ (ต่างด้าว)  ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้า

    เมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจาก

    ประเทศ

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึง ความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ ในการขอวีซ่าบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศ

 

** กรุณาอ่านรายละเอียด  เงื่อนไขต่างๆ เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความตามรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้แล้ว**Interesting services from Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.